[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1
70 makale bulundu.
 • FIRAT TIP MERKEZ?NDE KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR
       Ahmet K?Z?RG?L, ?lkkan ÇALA?YER, Naciye ERKMEN, Süleyman ÖNAL, Filiz KERKÜKLÜ, Zülal A?ÇI
 • PROCALC?TON?N: BAKTER?YEL ENFEKS?YON VE SEPS?S?N TE?H?S?NDE YEN? B?R PARAMETRE
       Nurullah BÜLBÜLLER, Osman DO?RU
 • KL?N???M?ZDE AKC??ER KANSER? DÜ?ÜNÜLEREK F?BEROPT?K BRONKOSKOP? UYGULANAN OLGULARIN DE?ERLEND?R?LMES?
       Figen DEVEC?, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, M. Hamdi MUZ
 • MESANE KANSER?NDE TÜM SA?KALIM ÜZER?NE ETK?L? PROGNOST?K GÖSTERGELER
       Do?an ÜNAL, Ercan YEN?, Ayhan VER?T
 • OSTEOARTR?TL? HASTALARDA D?Z GRAF?LER?N?N KANT?TAT?F DE?ERLEND?R?LMES?
       Sezai ?AH?N, Ayhan KAMANLI
 • NÖTROPENİK YENİDOĞAN CANDİDA SEPSİSLERİNDE GRANÜLOSİT KOLONİ UYARICI FAKTÖR TEDAVİSİNİN ETKİLERİ
       Mehmet MUTLU, Yakup ASLAN
 • Mikroorganizmaların Kanser Tedavisinde Kullanımı
       Süleyman AYDIN1 Hikmet GEÇKİL2, Emrah ÇAYLAK1, Nermin KILIÇ1
 • Transfüzyon Sonras? Geli?en Graft Versus Host Hastal??? Olgusu
       Erdal KURTO?LU1, Sevgi KAYA2, Onur URAL2
 • Hastaneye Yat?r?larak Tedavi Edilen 68 Epistaksisli Hastan?n Retrospektif Analizi
       ?rfan KAYGUSUZ , Turgut KARLIDA?, Erol KELE?, ?inasi YALÇIN, Hayrettin Cengiz ALPAY, Öner SAKALLIO?LU
 • Sol Üst Lob Küçük Hücreli D??? Akci?er Kanserinin Evrelendirmesinde Sol Anterior Mediyastinotominin De?eri
       Altu? KO?AR1, Alpay ÖRK?1, Hakan KIRAL1, Kemal TEMÜRTÜRKAN2, Hatice ERY???T1, Canan Dudu ?ENOL1
 • Tiroglossal Kanal Kistinde ?nce ??ne Aspirasyon Biopsisi ?le Tan?mlanan Papiller Karsinom
       Mehmet KILIÇ, Ömer YOLDA?, Tamer ERTAN, Erdal GÖÇMEN, Mahmut KOÇ
 • Tc-99m-HMPAO beyin perfüzyon SPET'inde farklı ölçüm metodları ve görsel değerlendirmenin karşılaştırılması
       Ersoy KEKİLLİ, Cengiz YAĞMUR, Kadir ERTEM, Songül TURGUT, Ömer Murat AYDIN
 • Mental Retardasyonlu Olguda Trikobezoara Ba?l? Nadir Bir Komplikasyon: ?zole ?nce Barsak T?kanmas?
       Refik AYTEN, Ziya ÇET?NKAYA, Erhan AYGEN , Mustafa G?RG?N
 • Katarakt Tanısı İle Opere Edilen Olguların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi
       Cengiz ÖZGE1, Ayça YILMAZ2, Mukadder ÇALIKOĞLU1, Münevver YEŞİLLİ2
 • Kolorektal Kanserlerde Floresans in situ Hibridizasyon (FISH) Kullanılarak Kromozom 8 Kopya Sayı Değişimlerinin Analizi
       Hüseyin YÜCE1, Ebru ETEM1, Şükriye Derya DEVECİ1, Osman DOĞRU2, İbrahim Hanifi ÖZERCAN3, Halit ELYAS1
 • Çocuk Hastalardan Al?nan Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri
       Selçuk KAYA1, Buket Cicio?lu ARIDO?AN1, Hasan ÇET?N2, Mustafa DEM?RC?1
 • Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanserli Hastalarda Ç?kar?lan Lenf Nodu Say?s?n?n Prognostik Önemi
       Mehmet Fatih CAN1, Semih GÖRGÜLÜ1, Gökhan YA?CI1, Cengiz Han AÇIKEL2, Ali ?hsan UZAR1, Yusuf PEKER1, Orhan KOZAK1, Ömer GÜNHAN3, Turgut TUFAN1
 • Akut ve Kronik N (omega)-nitro-L-arjinin Uygulamalar?n?n S?çanlarda Plazma Nitrit/Nitrat ve Malondialdehit Düzeylerine Etkileri
       Engin YILMAZ1, Aysel SARI2, Süleyman OKTAR 3, Hakk? Engin AKSULU3
 • Sinovial S?v? Kültüründe Kan Kültürü Sisteminin Kullan?lmas? ?le Tespit Edilen Diz Ekleminde Brusellar Prostetik Artrit Olgusu
       Emel Sesli ÇET?N1, Selçuk KAYA1, Tolga ATAY2, Mustafa DEM?RC?1, Hüseyin YORGANCIG?L2
 • Ankara-Gölba?? ?lçesinde Bir Grup Kad?n?n Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Konusundaki Tutum ve Davran??lar?n?n Belirlenmesi
       Ercan GÖÇGELD?1, Cengiz Han AÇIKEL1, Metin HASDE1, Gül AYGUT2, Sultan ÇEL?K3, ?lkay GÜNDÜZ4, Ye?im KARADEN?Z5, Raziye AYAS5, Erva ?AH?N6, Candan DEN?Z7
 • Özel Bir ?lkö?retim Okulu Ö?rencilerinde Beslenme Al??kanl?klar?n?n Ve Beden Kitle ?ndekslerinin De?erlendirilmesi
       Ruhu?en KUTLU, Selma Ç?V?
 • ?ntravenöz Kanülasyon A?r?s?na Buzun Etkisi
       Erdo?an ÖZTÜRK, Feray Akgül ERD?L, Zekine BEGEÇ, Aytaç YÜCEL, Mukadder ?ANLI, Mehmet Özcan ERSOY
 • D?? Kulak Kanal?nda Kene: Olgu Sunumu
       Erol KELE?1, Turgut KARLIDA?1, Özgür I?IK1, Cem Ecmel SAK?2
 • Perimezensefalik Anevrizmal Kökenli Olmayan Subaraknoid Kanama: Olgu Sunumu
       Uygar UTKU, Deniz TUNCEL, Mustafa GÖKÇE
 • Tiroglossal Kanal Kisti Zemininde Ultrasonografi ?le Saptanan Papiller Karsinom: Olgu Sunumu
       Nuray VOYVODA1, Nihat TA?DEM?R2
 • ?mplante Edilebilir Venöz Port Kateter Uygulamalar?m?z?n ?ncelenmesi
       Ay?e Belin ÖZER, Mustafa Kemal BAYAR
 • Acil Servise Gastrointestinal Kanama ?le Ba?vuran Hastalarda Hastane Yat?? Süresini Etkileyen Faktörler
       Ba?ar CANDER1, Birsen ERTEK?N1, Hasan KARA2, Mehmet GÜL1, Defne DÜNDAR1, Sedat KOÇAK1, Sad?k G?R??G?N1
 • F?rat Üniversitesi Hastanesi Yo?un Bak?m Ünitelerinde Geli?en Nozokomiyal Sepsiste Mortalite ?çin Risk Faktörleri
       Erol SEV?M1, ?lhami ÇEL?K2, Gülden ESER KARLIDA?1
 • Mediastinoskopi S?ras?nda ?nnominate Arter Yaralanmas?na Ba?l? Ciddi Kanama: Olgu Sunumu
       Celal YAVUZ1, Abdurrahman ABAKAY2, Güven TEKBA?3, Yahya ?SLAMO?LU4, ?evval EREN5
 • Rektum Kanserli Bir Olgunun Standart Hem?irelik Bak?m?n?n Planlanmas?nda Bir Model: “Fonksiyonel Sa?l?k Örüntüleri''
       Hesna GÜRLER, Meryem YILMAZ
 • Üreteral De?i?ici Epitel Hücreli Karsinomun Supraklavikular Lenf Bezine Metastaz?: Olgu Sunumu
       Alp Ozgur AKDEM?R1, Murat KOSAN1, Metin TAS1, Umut GONULALAN1, Sibel ERDOGAN2, Mesut CET?NKAYA1
 • Bifosfonat Kullan?m?na Ba?l? Maksillada Osteonekroz: Olgu Sunumu
       Erol KELE?1, Mehmet Erkan KAPLAMA1, Bengü ÇOBANO?LU2, ?rfan ORHAN3
 • Retina Ven Dal T?kan?kl???na Ba?l? Maküla Ödeminde Primer Intravitreal Bevakizumab Enjeksiyonu
       Ahmet YALÇIN2, Yasin Yücel BUCAK1, Ahmet ?ahap KÜKNER3, Didem SER?N4, Sedat ÖZMEN1
 • Cerrahi Teknik Seçiminin Tonsillektomi Sonras? Kanama Olas?l??? Üzerine Etkisi
       Zeliha KAPUSUZ1, Öner SAKALLIO?LU2, Ye?im GÖÇMEN3, Levent SAYDAM1
 • Anevrizmaya Ba?l? Spontan Subaraknoid Kanamalar: 328 Vakal?k Retrospektif ?nceleme
       Y?lmaz ?LHAN1, Metehan ESEO?LU2, Bülent Timur DEM?RG?L1
 • Hava Yast???na Ba?l? Göz Travmas? Geli?en Bir Olgunun ?rdelenmesi
       Alparslan ?AH?N, ?eyhmus ARI, Abdullah Kür?at C?NGÜ, Mehmet MURAT, ?hsan ÇAÇA
 • Portal Ven Rezeksiyonlar?nda S?n?r?m?z Ne Kadar Olmal??
       Mustafa ÖZSOY1, Mehmet Fatih HASKARACA1, Murat ZEYTUNLU2
 • Kontrolsüz Warfarin Kullan?m?na Ba?l? Geli?en Sublingual Kanama: Olgu Sunumu
       Hasan KARA, Aysegul BAYIR, Ahmet AK, Selim DEGIRMENCI, Demet ACAR, Rabia ISTANBULLUOGLU
 • Memenin Pirmer Anjiyosarkomu: Olgu Sunumu
       Birkan BOZKURT1, Mehmet TOKAÇ1, Muat Baki YILDIRIM1, Mehmet KILIÇ1, Sema HÜCÜMENO?LU2
 • Pankreas Kanserini Taklit Eden Retroperitonel Paraganglioma Olgusu
       Mustafa ÖZSOY1, Mehmet Fatih HASKARACA1, Turgay ALPAYDIN2
 • Sirtuin Genleri ve ??levleri
       Ali BAYRAM, Mehri ??C?
 • Ani ??itme Kayb?nda ?nternal Akustik Kanal Çap?
       Hayrettin Cengiz ALPAY1, Hanifi YILDIRIM2, Irfan KAYGUSUZ1, Turgut KARLIDAG1, Erol KELES1, Israfil ORHAN3, Sinasi YALCIN1
 • Kan Kültürlerinde Salmonella typhi Üremesi Olan Tifo Olgular?n?n ?rdelenmesi
       Adnan B?L?C?1, Mehmet ÇABALAK1, Affan DENK2, Kutbeddin DEM?RDA?2
 • Preoperatif larinks kanserlerinin de?erlendirilmesi ve tedavi planlamas?: BT ne kadar güvenilir?
       Vefa KINI?, Musa ÖZBAY, Aylin GÜL, Mehmet AKDA?, Fazi Emre ÖZKURT, Beyhan YILMAZ, Engin ?ENGÜL, ?smail TOPÇU
 • Küçük Hücreli D??? Akci?er Kanseri Olgusunda Progresyonun ?lk Belirtisi Olarak Ortaya Ç?kan Lökoklastik Vaskülit
       A. Mübin ÖZERCAN1, Mustafa CANHOROZ2, Fatih ALBAYRAK1, M. Mustafa AKIN3
 • Ailede Kanser Öyküsü ve Alg?lanan Kanser Riski, Kanserden Korunma Davran??lar? ile ?li?kili mi?
       Özge KARADA? ÇAMAN, Nazmi B?L?R, Hilal ÖZCEBE
 • Varikosel Testiküler Arteriyel Kan Ak?m?n? Etkiliyor mu?
       Oktay UCER1, Mehmet Fatih ZEREN2, Serdar TARHAN3, Bilal GUMUS1
 • Familyal Adenomatöz Polipozisli Bir Hastada Nöroendokrin Tümör ve Adenokarsinom Birlikteli?i
       Ali KOCATA?, Mehmet Abdussamet BOZKURT, Osman KÖNE?, Süleyman BÜYÜKA?IK, Halil ALI?
 • ?ki Servikal Gebelik Olgusunda ?ki Tedavi Yönteminin Farkl? S?ralarla Uygulanmas?
       Vedat U?UREL, Mehmet Musa ASLAN
 • Transient Reseptör Potansiyel Vanilloid 1 Kanallar? ve Böbrek
       Ali GÜREL, Bilge AYGEN, Tuncay KULO?LU
 • Otoimmün Poliendokrinopati-Kandidiazis-Ektodermal Distrofi (APECED) Sendrom'lu ?ki K?z Karde?
       ?hsan ESEN1, Asl?han KARA2, Serdar CEYLANER3
 • Postmenopozal Kanamal? Olgularda Maligniteye ?lerleyi?te Ya?, Endometrium Kal?nl??? ve Vücut Kitle ?ndekslerinin Kar??la?t?r?lmas?
       ?ehmus PALA1, Remzi ATILGAN1, Gökhan ARTA?2
 • A?r? Moleküler Yolaklar?nda TRPV1 Katyon Kanal?n?n Önemi
       Betül YAZ?AN1, Yener YAZ?AN2, Mustafa NAZIRO?LU3
 • Akut Arter T?kan?kl???nda Popliteal Arter Anevrizmas?
       ?lker ?NCE1, ?lker AKAR2, Cemal ASLAN3, Mehmet ÇEBER4, Abdullah DO?AN2
 • Beslenme ve Kanser
       Burçin AYGÜN ÇEV?K1, Edibe P?R?NÇC?2
 • Mide Kanseri Tedavisinde Aç?k ve Laparoskopik Distal Subtotal Gastrektominin K?sa Dönem Onkolojik Sonuçlar?
       ?lhan ECE, Fahrettin ACAR, Hüseyin YILMAZ, Bayram ÇOLAK, Serdar YORMAZ, Mustafa ?AH?N
 • EF24’ün Dosetaksel ile S?ral? Uygulanmas?n?n Metastatik Meme Kanser Hücre Hatt?na Etkisi
       Atiye Seda YAR SA?LAM1, Zübeyir ELMAZO?LU2, Handan KAYHAN3, Hacer ?lke ÖNEN1, Ak?n YILMAZ4, Emine Sevda MENEV?E1
 • Edinsel Anatomik Bozuklu?a Ba?l? Çekal Volvulus Olgusu
       Talha SARIGÖZ1, Ramazan AZAR1, Yusuf SEV?M2, ?nanç ?amil SARICI3, Tamer ERTAN1, Ömer TOPUZ1
 • Obezite ve Kad?n Üreme Sa?l???
       Alpaslan AKYOL
 • Obezite ve Kanser
       Nilgün YILDIRIM
 • Çocuk ?stismar? ve ?hmalini Önlemede Kan?ta Dayal? Yakla??mlar
       Ay?e KILIÇ, Mustafa ÖZÇET?N
 • Aksiller Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinde KombineYöntem (Mavi Boya ve Lenfosintigrafi) Sonuçlar?n?n De?erlendirilmesi
       ?brahim ATAK1, Candan CO?KUN2, Tuba ATAK3, Lütfi POLAT1, Murat ÇALIKAPAN1, Serkan Fatih YE?EN1, Erol BA?CIVAN1
 • Mide Kanseri Geli?iminde Duodenogastrik Reflünün Rolü: Siklooksijenaz-2 ?nhibitörlerinin ve Bal?n Önleyici Etkilerinin Deneysel Olarak Ara?t?r?lmas?
       Sebahattin DESTEK1, Vahit Onur GÜL2, Yersu KAPRAN3, Emre BALIK4, Dursun BU?RA4, Ali AKYÜZ4
 • Nadir bir Endoskopik Bulgu: Rektum Kanserli Hastada Çift Pilor
       Mehmet Suat YALÇIN1, ?ehmus ÖLMEZ2, Adnan TA?2
 • Punica Granutum L. (Nar) Suyunun TP53 ve KRAS Mutasyonu Ta??yan Kolorektal Kanser Tümörlerindeki ?n-Vitro Etkisi
       Gülçin TEZCAN1, Seçil AK AKSOY1, Saliha ?AH?N2, Berrin TUNCA1, Gül?ah ÇEÇENER1
 • ?leri Evre Prostat Kanserli Hastalarda 68Ga-PSMA PET/BT'de Metastazlar?n Birlikte Bulunma Oranlar?: Bir Retrospektif Analiz
       Halil KÖMEK1, Tansel Ansal BALCI2
 • Prostatik Adenokarsinomlarda Claudin-3? ün Tan?sal De?eri: AMACR ile Kar??la?t?rmal? ?mmunohistokimyasal Çal??ma
       Engin Deniz YILMAZ1, Evrim ÖNDER2, Ata Türker ARIKÖK2, Binnur ÖNAL3
 • Yenido?an Yo?un Bak?m Hastalar?n?n Kan Kültüründeki Koagülaz Negatif Stafilokok Üremeleri: Enfeksiyon Mu? Kontaminasyon Mu?
       ?lkay ER1, Ceren ÇET?N2, Canan BAYDEM?R3, U?urgül ARSLAN4
 • Term Bebeklerde Toll-Like Reseptör Polimorfizminin Neonatal Sepsisle ?li?kisi
       Soner Sertan KARA1, Hasan KAHVEC?2, Hasan DO?AN3, Fuat LALO?LU4, Atilla ÇAYIR5
 • Kaviter ve Kaviter Olmayan Akci?er Kanserleri Aras?nda Klinik, Patolojik, Metabolik ve Prognostik Farkl?l?klar Var m??
       Co?kun DO?AN1, Nesrin KIRAL1, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Banu SALEPÇ?2, Benan ÇA?LAYAN3, Ali F?DAN1, Sevda CÖMERT ?ENER1
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]