[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1
14 makale bulundu.
 • Minör Kafa Travmal? Hastalarda Serebral Hemodinamik De?i?ikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi ile ?ncelenmesi
       Selami SERHATLIO?LU1, Hadi UYSAL1, Özgür KOCAÖZ1, Fatih S. EROL2, Polat DURUKAN3, Erkin O?UR1
 • Alt Ekstremite Derin Ven Trombozunda Medikal Tedavi: Retrospektif Çal??ma
       Ayhan UYSAL1, Kadir Kaan ÖZS?N2, Rafet TOK2, Suna AYDIN2, Oktay BURMA3, Ali RAHMAN2
 • Ortalama Eritrosit Hacmi Düzeyinin Alkolik Karaci?er Sirozu Tan?s?ndaki Yerinin Belirlenmesi ve Prognoza Etkisinin ?rdelenmesi
       Özgür TANRIVERD?1, Esen GER2, Sernaz UZUNO?LU2, M. Kemal SEREZ2, B. Ümit ÜRE2, Kadir ERGEN2, A.Baki KUMBASAR2
 • Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile De?erlendirilmesi
       Gökhan AKBA?1, Ay?e MURAT AYDIN2, Hakan ARTA?3, Erkin O?UR2
 • Akut Santral Seröz Korioretinopatide Renkli Doppler Ultrasonografi ile Orbital Ak?m Parametrelerinin De?erlendirilmesi
       Mustafa KOÇ1, Nurettin DEN?Z2, Selami SERHATLIO?LU1
 • Sirozlu Hastalarda Renal Kan Ak?m?n?n Doppler Ultrasonografi ile De?erlendirilmesi
       Mustafa GÜÇLÜ, Tolga YAKAR, Ender SER?N
 • Nadir Bir Vasküler Patoloji: Portal Ven Anevrizmas?: Ultrasonografik Bulgular (Olgu Sunumu)
       Ayse Murat AYDIN, Safiye KAFADAR, Mustafa KOÇ, Gülen BURAKGAZ?, Erkin O?UR
 • Ekstratestiküler ve ?ntratestiküler Varikosel: Sonografik Bulgular (Olgu sunumu)
       Mustafa KOÇ, Hanefi YILDIRIM, Selami SERHATLIO?LU
 • Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Doksazosinin Prostatik Rezistif ?ndeks Üzerine Etkisi
       Cüneyt ÖZDEN1, ?sa GÜNAY1, Ta?maç DEREN2, Süleyman BULUT1, Süha KOPARAL2, Ali MEM??1
 • Paramediastinal Kitlesel Konsolidasyon: Transtorasik Doppler Ultrasonografi ile Lenfoma ve Pnömonik Konsolidasyon Ay?r?m?
       Düzgün YILDIRIM1, Murat ERO?LU2
 • Portal Ven Rezeksiyonlar?nda S?n?r?m?z Ne Kadar Olmal??
       Mustafa ÖZSOY1, Mehmet Fatih HASKARACA1, Murat ZEYTUNLU2
 • Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinin Ay?r?m?nda Renkli Doppler Ultrasonografinin Rolü
       A??r YILDIRIM1, Zülkif BOZGEY?K2
 • Varikosel Testiküler Arteriyel Kan Ak?m?n? Etkiliyor mu?
       Oktay UCER1, Mehmet Fatih ZEREN2, Serdar TARHAN3, Bilal GUMUS1
 • Hepatik Ensefalopatili Hastalar?m?zda Presipitan Faktörlerin De?erlendirilmesi
       Kenan ÇADIRCI1, Serkan CERRAH2
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]