[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1
15 makale bulundu.
 • ÇOCUKLUK ÇA?I 0-9 YA? GRUBU ZEH?RLENMELER?N?N ADL? TIP YÖNÜNDEN ?NCELENMES?
       Mehmet TOKDEM?R, Hüdaverdi KÜÇÜKER
 • Çocukta Duktus Torasikus Yaralanmas?: Olgu Sunumu
       Nihat ERSÖZ, Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa YILMAZ, Adnan CELKAN, Haluk CEYLAN
 • Akut Zehirlenme Hastalar?nda Serum Malondialdehid, Paraoksonaz ve Karaci?er Fonksiyon Testleri Aras?ndaki ?li?kinin Ara?t?r?lmas?
       Gürkan ALAGÖZ1, Polat DURUKAN2, Mustafa YILDIZ3, Mustafa Kemal BAYAR4, Necip ?LHAN5, Yunsur ÇEV?K6, Dilara SEÇK?N5
 • Ölümcül Doz Amitriptilin Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
       Yavuz OTAL1, Ayd?n Deniz KARATA?2, Ahmet BAYDIN3, Arif Onur EDEN4
 • Mantar Zehirlenmesine Ba?l? Geli?en Akut Pankreatit: Olgu Sunumu
       Türker YARDAN1, H?z?r Ufuk AKDEM?R1, Ahmet BAYDIN1, Mehmet Selim NURAL2, Özgür ECEM??3, Selim GENÇ1
 • Elaz?? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Yo?un Bak?m?nda ?zlenen Zehirlenme Olgular?n?n Geriye Dönük Analizi
       ?smail DEM?REL
 • Antifriz ?çen Bir Hastada Etilenglikol Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
       ?smail DEM?REL, Levent AVCI, Güneri ATALAN, Aykut URFALIO?LU, Gonca ÇA?LAR TOPRAK
 • Çocuk Femur Cisim K?r?klar?n?n ?ntramedüller Kirschner Teli ile Tespit Sonuçlar?
       Oktay BELHAN1, Murat GÜRGER2
 • Greulich and Pyle Atlas? Kullan?larak Yap?lan Çocuklardaki Kemik Ya?? De?erlendirmesinde De?erlendirici De?i?kenli?i
       Ayse MURAT AYDIN1, Ahmet Kursad POYRAZ1, Saadet AKARSU2, Huseyin OZDEMIR1, Hanefi YILDIRIM1, Erkin OGUR1
 • Çocuklarda Aminotransferaz Yüksekli?i
       Derya ALTAY
 • Çocuk Femur Cisim K?r?klar?n?n Titanyum Elastik Nail ile Tedavisinde Mini Aç?k ve Kapal? Redüksiyonun Kar??la?t?r?lmas?
       ?ükrü DEM?R1, Hac? Bayram TOSUN2, Ömer Cihan BATUR2
 • Pediatrik Hastalarda Femur Boyun K?r?klar?n?n Kanüle Vida ile Tespiti: Klinik ve Radyolojik Çal??ma
       Onur KOCADAL1, Murad PEPE2, Hakan YOLAÇAN2, Abdurrahman SAKAO?ULLARI2, Cem Nuri AKTEK?N2
 • Yo?un Bak?m Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgular?n?n De?erlendirilmesi: Retrospektif Çal??ma
       Ahmet AYDIN
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Hastaneye Yat??? Belirleyen Faktörlerin ?ncelenmesi
       Kas?m TURGUT
 • Bir Çocuk Endokrinoloji Ünitesinde Boy K?sal??? olan Çocuklar?n Etiyolojik Da??l?m?
       ?hsan ESEN1, Ece Meltem YALÇIN2, Deniz ÖKDEM?R1
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]