[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 200-203
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Pankreatit Epidemiyoloji Güncellemesi: 335 Vakanın Retrospektif Analizi
Mehmet Suat YALÇIN, Banu KARA, Şehmus ÖLMEZ, Serkan YALAKİ, Nevin AKÇAER ÖZTÜRK,Burçak EVREN TAŞDOĞAN, Adnan TAŞ
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, Adana, Türkiye

Amaç: Akut pankreatit (AP) pankreası, yakın ve uzak organları değişen derecede etkileyebilen pankreasın akut inflamatuar hastalığıdır. AP çoğunlukla hafif formda olur ve hastalarda sekel bırakmadan düzelir. Bazı hastalarda daha ciddi seyreder, lokal ve sistemik komplikasyonlar gelişebilir. Lokal olarak; abse, psodokist ve nekroz gelişirken, sistemik olarak; akut böbrek yetersizliği, şok ve solunum yetmezliği gelişebilir. Avrupada AP etiyolojisinde en sık alkol ikinci sıklıkta biliyer nedenler sorumlu tutulurken, ülkemizde AP etiyolojisinde en sık neden biliyer nedenlerdir. Bunun yanı sıra alkol, hiperlipidemi ve hiperkalsemi gibi nedenler de yer almaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, kliniğimize akut pankreatit tanısı ile başvuran hastaların genel özelliklerini ve pankreatit etiyolojisini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Mart 2014 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’ne Akut Pankreatit tanısı ile başvuran 335 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, ilaç kullanımları ve akut pankreatit etiyolojisi araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 335 hastanın 226’sı kadın (%67.5), 109’u erkek (%32.5) olarak saptanıldı. Yaş ortalamaları 55.17±19.74 yıl olarak saptandı. Etiyolojide %70.1 (n=235) biliyer, %5.7 (n=19 ) hiperlipidemi ve % 4.8 (n=16) alkol tespit edildi. İlaç kullanımına bağlı gelişen vakalarda; diüretik, ACE inhibitörü/ARB ve metronidazol kullanımı mevcuttu.

Sonuç: Akut pankreatit sıklıkla kadınlarda ve biliyer nedenlere bağlı olarak gelişmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]