[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 648-652
[ English ]
PEDİATRİK CERRAHİDE KAUDAL ANESTEZİDE BUPİVAKAİN
M. Akif YAŞAR1, Ahmet KAZEZ2, Nedim KELEŞYILMAZ1, Süheyla İNALKAÇ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada inguinal herniotomilerde bupivakainin %0.25 ve %0.166'lık konsantrasyonlarının postoperatuar kaudal analjezi kalitesini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: İnguinal herniotomi uygulanacak 30 çocuk (5-10 yaş, ASA I-II) randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup I (n=15) 1 ml/kg, %0.25, grup II (n=15) 1 ml/kg %0.166 bupivakain ile operasyondan önce kaudal blok uygulandı. Ağrı skoru, motor güç ve refleks skala ile ilk idrar zamanı 4 saat süresince her 15 dakikada değerlendirildi.

Bulgular: Postoperatif 4 saat süresince kaudal analjezinin yeterliliği ve yan etkiler açısından fark yoktu.

Sonuç: İnguinal herniotomilerden sonra 1 ml/kg %0.25 ile %0.166 bupivakainin eşdeğer etkinlikte olduğu sonucuna varılmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]