[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-044
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Lenfositik Lösemi Seyrinde Görülen Progresif Multifokal Lökoensefalopati Olgusu
Çetin Kürşad AKPINAR1, Emrah AYTAÇ2, Sibel ÇELİKER USLU1, Alper ARSLAN1, Bilge PİRİ ÇINAR1
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Latent John Cunningham virüsü, immünsuprese kişilerde reaktive olup, nadiren Progresif Multifokal Lökoensefalopati gelişimine neden olabilmektedir. Altmış yedi yaşında erkek hasta nöbet geçirme yakınması ile acil servise başvurmuş ve status epileptikus tanısıyla diazem ve fenitoin tedavisi uygulanmıştı. Özgeçmişinde remisyonda kronik lenfositik lösemi tanısı vardı. Kontrastlı beyin difüzyon manyetik rezonans görüntüleme, perfüzyon manyetik rezonans görüntüleme ve manyetik rezonans spektroskopide Progresif Multifokal Lökoensefalopati ile uyumlu olabilecek lezyon saptandı. Olgu takibinin 5. ayında exitus oldu. Bu yazıda kronik lenfositik lösemi seyrinde nadir görülen Progresif Multifokal Lökoensefalopati olgusu sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]