[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 060-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Timusa Özgü Hassal Cisimcikleri
Elif ERDEM1, Dürrin Özlem DABAK2, İbrahim Enver OZAN2
1Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Mardin, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Timus, toraksın mediyastinum bölgesinde kalbin ön ve üst kısmında ve sternumun arkasında yerleşmiş olan primer bir lenfoid organdır. Timusun kendine özgü ve onu diğer lenfoid organlardan ayıran özelliği, medullasındaki küremsi yapılar olan Hassal cisimciklerinin (HC) varlığıdır. Hassal cisimciği, ilk olarak 1849 yılında Arthur Hill Hassall tarafından timus medullasında bulunan konsantrik asidofilik korpüskül olarak tanımlanmıştır. Medulladaki HC’ler yassı nükleusları olan, eozinofilik Tip VI epitelyal retiküler hücrelerin bir araya gelerek konsantrik tabakalar halinde düzenlenmesiyle oluşan yapılardır. Yeni yapılan çalışmalarla HC’lerin hücre sinyalizasyonunda, transkripsyonunda ve metabolizmasında aktif rol aldıkları gösterilmiştir. Ayrıca HC yapılarının bazı hastalıklarla yakından ilişkili olduğu ortaya konulmaya başlanılmıştır. Bu da HC hastalık ilişkilerinin araştırıldığı yeni çalışmaların gelecekte büyük önem kazanabileceğini düşündürmektedir. Bu derlemede, HC’lerin fonksiyonel ve yapısal özellikleri ile bazı hastalıklarla ilişkileri hakkında özet bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]