[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-070
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mavi Kod Aktivasyonu Daha Efektif Hale Getirilebilir mi?
Deniz ÇEVİRME1, Ömer Faruk ŞAVLUK2, Taylan ADADEMİR1, Mustafa Emre GÜRCÜ2, Mehmet AKSÜT1, Murat Bülent RABUŞ1, Hızır Mete ALP1, Hidayet DEMİR1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Acil Kod Ekibi (AKE) ‘mavi kod’ çağrısıyla hastanelerde organize olan ve acil durum gerektiren hastalara anında müdahale eden bir organi-zasyondur. Ancak ekibin aktivasyonunu, olay mahalline intikalini ve devamında hastaya müdahale etme sürecini olumlu yada olumsuz etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır. Gerek çağrıyı yapan gerekse müdahaleyi yapan personelin bilgi ve tecrübesi süreci etkileyen en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Gereksiz Aktivasyonlar zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle kliniğimizde yapılan mavi kod çağrılarının analiz edilerek sonuçlarını vermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Kartal Koşuyolu Kalp Hastalıkları Merkezindeki Ocak 2012- Eylül 2014 tarihleri arasındaki hastane kayıtlarının incelenmesi ile yapılmıştır. Müdahale sonrası ekip acil kod çağrı formu doldurmakta ve bu form ile; çağrıların yapıldığı tarih ve zaman, olay mahali, AKE intikal süresi, hastaların klinik durumu ve yapılan müdahaleler elde edilmiştir. Tüm veriler araştırmacı ekip tarafından tasnif edilerek bilgisayar ortamına aktarılarak analiz edilmişlerdir.

Bulgular: Mavi kod çağrı sayısı toplam 358 dir. 170 hastaya (47.5%) CPR uygulanmıştır, 64 olgu exitus olmuştur. Çağrılara cevap süresi ortalama 1.75±0.769 dak. (1-5) olarak bulunmuştur. En uzun çağrıya cevap zamanı 5 dakika olmuştur ve çağrılar hastane binası dışındaki bölgeden ve polikli-nik hizmet bölgesinden gelmiştir.

Sonuç: Gereksiz AKE aktivasyonları iş gücü ve zaman kaybına neden olmaktadır. Tecrübeli personelin gereksiz aktivasyon yapıldığı yerlerde ve saatlerde istihdam edilmesine ek olarak personele tekrarlı hizmet içi eğitim vermekle AKE aktivasyonlarını daha isabetli yapabilmekte ve CPR sonrası mortalite oranlarını düşürebilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]