[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 082-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fibrokistik Değişiklikler Masum mudur? Memenin Fibrokistik Değişikliklerinde HER-2’nin Önemi ve Meme Kanseri ile İlişkisi
Özgen ARSLAN SOLMAZ
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Fibrokistik değişiklik nonproliferatif bir lezyondur. Bu lezyonun meme kanseri gelişiminde bir risk faktörü olup olmadığını belirlemek en önemli konularından biri olmuştur. Bu riski belirlemek için, bu çalışmada immünohistokimyasal olarak HER-2 kullanılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1995-2016 yılları arasında tümör tanısı alan ve tümör olmayan bölgelerde fibrokistik değişiklikleri olan 163 mastektomi materyali ile fibrokistik değişiklik tanısı konan ancak malign kitlesi olmayan 151 eksizyonel meme biyopsisi materyali çalışmaya alındı. Her iki gruptaki fibrokistik değişiklikleri içeren dokular HER-2 ile immünohistokimyasal yöntemlerle boyandı.

Bulgular: Tümör nedeniyle mastektomi yapılan olguların tümör dışı fibrokistik alanlarında HER-2 boyanmasının anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (χ2 = 37,079; p=,000).

Sonuç: HER -2 boyamasının tümör nedeniyle mastektomi yapılan olgularda tümör dışı alanlarda fibrokistik değişim gösteren dokularında malign olmayan olgulara kıyasla anlamlı olarak daha pozitif olduğunu ve HER-2 pozitif olgularda malignite riskinin daha yüksek olduğunu tespit ettik. Meme biyopsileri için HER-2 boyanmasının meme benign lezyonlarında malignite potansiyelinin belirlenmesine yardımcı olacağına inanıyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]