[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ English ] [ PDF ]
Fibrokistik Değişiklikler Masum mudur? Memenin Fibrokistik Değişikliklerinde HER-2’nin Önemi ve Meme Kanseri ile İlişkisi
Özgen ARSLAN SOLMAZ
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Fibrokistik değişiklik nonproliferatif bir lezyondur. Bu lezyonun meme kanseri gelişiminde bir risk faktörü olup olmadığını belirlemek en önemli konularından biri olmuştur. Bu riski belirlemek için, bu çalışmada immünohistokimyasal olarak HER-2 kullanılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1995-2016 yılları arasında tümör tanısı alan ve tümör olmayan bölgelerde fibrokistik değişiklikleri olan 163 mastek-tomi materyali ile fibrokistik değişiklik tanısı konan ancak malign kitlesi olmayan 151 eksizyonel meme biyopsisi materyali çalışmaya alındı. Her iki gruptaki fibrokistik değişiklikleri içeren dokular HER-2 ile immünohistokimyasal yöntemlerle boyandı.

Bulgular: Tümör nedeniyle mastektomi yapılan olguların tümör dışı fibrokistik alanlarında HER-2 boyanmasının anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (χ2 = 37,079; p=,000).

Sonuç: HER -2 boyamasının tümör nedeniyle mastektomi yapılan olgularda tümör dışı alanlarda fibrokistik değişim gösteren dokularında malign olmayan olgulara kıyasla anlamlı olarak daha pozitif olduğunu ve HER-2 pozitif olgularda malignite riskinin daha yüksek olduğunu tespit ettik. Meme biyopsileri için HER-2 boyanmasının meme benign lezyonlarında malignite potansiyelinin belirlenmesine yardımcı olacağına inanıyoruz.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]