[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-090
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İskemik İnme Hastalarında Ekstrakraniyal Karotis Arter Stentleme: Tek Merkez Deneyimi
Emrah AYTAÇ1, Çetin Kürşat AKPINAR2, Murat GÖNEN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Karotis arter stentleme (KAS) semptomatik ve asemptomatik karotis arter darlıklarında son zamanlarda uygulanmaya başlayan güncel bir tedavi yaklaşımıdır. Karotis endarterektomiye (KE) göre minimal invaziv bir yöntem olmasının yanında, inme, miyokard enfarktüsü (MI), pulmoner emboli, kranial sinir paralizisi gibi komplikasyonlar daha az görülmektedir ve mortalite insidansı daha düşüktür. Hastanede kalış süresinin kısa olması gibi avantajlara sahiptir. Biz bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine başvuran ve karotis arter hastalığı nedeniyle servikal internal karotis artere stentleme işlemi uygulanan hastaların demografik verilerini ve kısa dönem sonuçlarını (6. ay) araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hastanemiz nöroloji kliniğinde aterosklerotik karotis arter darlığı nedeniyle KAS işlemi yapılan 44 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Hastaların %75’inde hipertansiyon, %52,2’sinde diyabetes mellitus, %50’sinde hiperlipidemi, %36,4’ünde koroner arter hastalığı ve %50’sinde aktif sigara içiciliği saptandı. İşlem öncesi hastaların %68,2’sinde son 6 ay içinde geçirilmiş iskemik inme veya geçici iskemik atak hikayesi mevcuttu. Bütün hastalarda self ekspandable stent ve distal emboli koruyucu cihazı kullanıldı. Onaltı hastanın sağ, yirmisekiz hastanın sol karotis arterine başarılı bir şekilde stentleme gerçekleştirildi. İşlem esnasında ve sonrasında hiçbir hastada komplikasyon (inme, miyokard enfarktüsü) olmadı.

Sonuç: Sonuç olarak internal karotis arter stentleme, inmenin önlenmesinde başarılı ve güvenli bir tedavi seçeneğidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]