[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 700-705
[ English ]
ANTİTUMÖRAL AJANLARIN ERİŞKİN SIÇAN KARACİĞERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE İNCELENMESİ
Candan ÖZOĞUL1, E. TONG1, Deniz YAMAÇ2, Deniz ERDOĞAN1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Amaç: Çalışma kemoterapide ayrı ayrı ya da birlikte uygulanan Adriablastina ve Taxolün karaciğer üzerine etkisini incelemek amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Ayrıca Taxolün çözücüsü olan Cremophor – EL in oluşan toksisiteye etkisini belirlemek için de bir grup oluşturuldu. Alınan doku örneklerine elektron mikroskobik takip yöntemleri uygulandı.

Bulgular: Çalışmada Taxol uygulanan grupta ışık mikroskobik düzeyde portal alanda mononükleer hücre infiltrasyonu gözlendi. Elektron mikroskobik düzeyde mitokondriyonlarda şişme, krista kaybı ve hepatositler arasında kollagen lif demetlerin birikmesi ilgi çekiciydi. Cremophor- EL grubunda hepatositlerde belirgin değişim izlenmedi. Adriablastina grubunda sinüzoidler genişlemişti. Portal alan normal yapıda iken ara bağ dokusunda yer yer mononükleer hücreler ilgi çekiciydi. Elektron mikroskop düzeyinde çekirdekte heterokromatinin hemen zar altında olduğu belirlendi. Adriablastina ve Taxol birlikte uygulandığında bulguların normale yakın olduğu gözlendi.

Sonuç: Sonuçta antitumöral ajanlardan paklitaksel ve doksorubisinin tek başlarına uygulandıklarında da karaciğer üzerinde özellikle hepatosit düzeyinde zararlı etkilerinin olduğu gözlendi. Klinik uygulamalarda karaciğer hasarı bilinen hastalarda hepatotoksik etkili ajanların dikkatli kullanılması gereği belirlendi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]