[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erken Rekürren Lomber Disk Hernisinde Pre-operatif Anüler Yırtığın Büyüklüğü Risk Faktörü müdür?
Erdinç ÖZEK1, Ramazan SARI3, Fatih Han BÖLÜKBAŞI2, Gökalp SİLAV3, Mehmet TÖNGE2, İlhan ELMACI3
1İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Memorial Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Acıbadem Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Başarısız bel cerrahisi olan hastaların büyük kısmını nüks disk hernileri oluşturmaktadır. Rekküren disk hernilerinde risk faktörleri literatürde kapsamlı olarak çalışılmışsa da annüler yırtık büyüklüklerinin nüks lomber disk hernisi ile ilişkisi daha önce tarif edilmemiştir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2012 – 2014 yılları arasında tek seviye lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat olan 270 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Ameliyat olan 270 hastamızın takiplerinde ilk 6 ayında rekküren disk hernisi nedeniyle tekrar opere edilen 18 hasta ve en az 2 yıl takip edilmiş nüks etmemiş 18 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. 252 hasta içinden en az 2 yıllık takipte olan 18 hasta randomize olarak seçilmiş ve annüler yırtık büyüklükleri radyoloji uzmanı tarafından kör olarak ölçülmüştür.

Bulgular: Yapılan istatiksel çalışmada nüks grupta ortalama anüler yırtık çapı 18.87 (7-28.6 mm; sd 6.29) olarak ölçülürken, nüks etmeyen grupta ortalama anüler yırtık çapı 8.82 (5.5-14.5 mm, sd 2.83) olarak bulunmuştur. İki grubun karşılaştırılmasında nüks olmayan gruptaki anüler yırtık çapının nüks gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük olduğu izlenmiştir. (p <0.001, t =3.71)

Sonuç: Lomber disk hernisinde nüks olma riski birçok faktöre bağlı olsa da anüler yırtık çapları büyük olan hastaların erken dönem rekürren disk hernisi olma olasılığı bir risk faktörü olarak akılda tutulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]