[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 4, Sayfa(lar) 177-185
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fitohemaglutinin ve İnterlökin-2’nin İnsan-T-Hücrelerine Etkisinin Karşılaştırılması
Pınar ÇETİNALP DEMİRCAN
İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, CD3+T-hücrelerini fitohemaglutinin (phytohemagglutinin,PHA), İnterlökin-2(interleukin-2,IL-2) ve PHA+IL-2 ile birlikte uyararak, farklı uyarıcılarla uyarılmanın CD3+T-hücre çoğalım ve aktivasyon molekülleri ekspresyonuna etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Sağlıklı 15 kadının herbirinden 6 mL periferik kan örneği alınarak RosetteSep yöntemiyle 3x106 adet CD3+T-hücre izole edildi. CD3+T-hücreleri fazkontrast mikroskopta sayıldı ve izolasyon saflıkları immunfloresan ve akım sitometrik yöntemlerle belirlendi. 12 kuyucuklu kültür kabının 3’er kuyucuğuna 2x105 adet paylaştırılan hücrelere 10 μg/mL PHA, 13μL/mL IL-2 ve 10 μg/mL PHA+13μL/mL IL-2 uygulanarak 24 saat inkübatörde inkübe edildi. Uyarıcıyla uyarılmamış CD3+T-hücreleriyle (kontrol grubu) karşılaştırılan uyarılmış CD3+T–hücre gruplarının; çoğalımları spektrofotometrik yöntemle WST-1 testi ve akım sitometride CFSE testi ile aktivasyon moleküllerinin ekspresyonları CD25,CD38,CD69,CD71 ve HLA-DR antikorları ile akım sitometride ölçüldü.

Bulgular: WST-1 ve CFSE test değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldığında; PHA-CD3+T-hücrelerinin (p <0.001) ve PHA+IL-2-CD3+T-hücrelerinin (p <0.001) IL-2-CD3+T-hücrelerinden anlamlı olarak daha fazla çoğaldıkları yani uyarıldıkları tespit edildi. Akım sitometride ölçülen aktivasyon moleküllerinin düzeyleri gruplar arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldığında; IL-2-CD3+T-hücrelerine kıyasla, PHA-CD3+T-hücrelerinde ve PHA+IL-2-CD3+T-hücrelerinde CD25 (p <0.001), CD38 (p <0.001), CD71 (p <0.001) ve HLA-DR (p <0.001) % ekspresyon düzeylerinde anlamlı artış tespit edildi.

Sonuç: PHA ve PHA+IL-2 ile uyarılan CD3+T-hücrelerinde hücre proliferasyonunun ve aktivasyon molekülleri düzeylerdinin benzer olduğu ve IL-2 ile uyarılan hücrelere kıyasla fazla olduğu tespit edildiğinden, invitro çalışmalarda CD3+T-hücre uyarıcısı olarak PHA kullanılmasının başka bir uyarıcıya gerek duyulmaksızın tek başına etkin olduğu ve CD3+T-hücrelerde IL-2’ye kıyasla daha fazla çoğalımı ve uyarılmayı sağladığı sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]