[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İdiopatik Epilepsili Çocuklarda Çölyak Hastalığı Sıklığı
Derya ALTAY1, Hatice Gamze POYRAZOĞLU2, Yaşar DOĞAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Çölyak hastalığının gastrointestinal sistem dışı bulgularından biri de epilepsidir. Bu çalışmada idiopatik epilepsi nedeniyle araştırılan çocuklarda çölyak hastalığı sıklığının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Polikliniği’nde Haziran 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında idiopatik epilepsi tanısı alan çocuk hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastaların serum anti doku-transglutaminaz IgA ve IgA düzeylerine bakıldı, pozitiflik saptanması duru-munda duodenal biyopsi ile çölyak hastalığı tanısı kesinleştirildi.

Bulgular: Toplam 109 epileptik hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşı 8.61+4.67 yıl olup 57’si (%52.3) erkek cinsiyet idi. Bütün olguların serum IgA düzeyleri normal sınırlarda idi. Serum anti doku-transglutaminaz IgA pozitifliği sadece bir olguda (%0.91) saptandı ve duodenal biyopsi sonucu Marsh 3b idi.

Sonuç: İdiopatik epilepsi tanısı konulan çocuklar çölyak hastalığı semptomları açısından sorgulanmalı, gerekirse tarama yapılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]