[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 4, Sayfa(lar) 184-188
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Üniversite Hastanesi’nde 2018-2019 Yıllarında İzole Edilen Staphylococcus Aureus İzolatlarının İncelenmesi
Elif Seren TANRIVERDİ, Yücel DUMAN, Mehmet Sait TEKEREKOĞLU
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Staphylococcus aureus toplum ve sağlık bakım ilişkili cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonu, endokardit, pnömoni, septik artrit, osteomyelit, sepsis gibi morbidite ve mortalitesi yüksek enfeksiyonlara neden olan en önemli mikroorganizmalardan biridir. Çalışmamızda hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen çeşitli klinik örneklerden izole ettiğimiz metisiline dirençli S. aureus (MRSA) ve metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) izolatlarının antimikrobiyallere direnç oranlarının belirlenmesi ve hastanemize ait direnç profilinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2018- 2019 yılları arasında izole edilen 879 S. aureus izolatı çalışmaya dahil edildi. İzolatlar konvensiyonel yöntemlerle ve MALDI-TOF MS (Bio Merieux, Fransa) ile identifiye edildi. İzolatların antimikrobiyal duyarlılık testleri European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerine göre Kirby-Bauer disk düffüzyon ve Gradient düffüzyon methodu ile belirlendi.

Bulgular: 2018 yılında %24.2, 2019 yılında ise %22.3 olmak üzere iki yıllık sürede MRSA oranı %23.3 olarak belirlendi. S. aureus izolatlarının dağılımına bakıldığında yara kültürlerinin en sık S. aureus izole edilen klinik örnek olduğu tespit edildi. MRSA ve MSSA izolatlarında vankomisin ve linezolide direnç belirlenmedi. En yüksek direnç oranı MRSA ve MSSA izolatlarında sırasıyla %98 ve %82.8 ile penisiline karşı tespit edildi.

Sonuç: Hastanemizdeki S. aureus izolatlarının direnç profillerinin bilinmesi; ampirik tedavide yol gösterici olacaktır. Ayrıca etkili enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması, el hijyenine dikkat edilmesi ve kısıtlı antibiyogram uygulaması MRSA enfeksiyonlarının kontrolüne katkı sağlayacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]