[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 766-770
[ English ]
KRONİK VE AKTİF OLMAYAN LEPRAMATÖZ LEPRALI HASTALARDA OTONOMİK VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK İNCELEMENİN PERİFERİK SİNİR İLETİ ÇALIŞMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Hızır Ulvi, Remzi Yiğiter, Tahir Yoldaş, Yücel Dolu, Bülent Müngen
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi. Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik ve aktif olmayan lepramatöz lepralı hastalarda otonomik ve elektrokardiyografik incelemenin periferik sinir ileti çalışmaları ile karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza yaş ortalaması 38±17 olan 17'si erkek. 20'si kadın toplam 37 lepralı olgu ile yaş ortalaması 49±13 olan 24'ü erkek. 35'i kadın toplam 59 sağlıklı gönüllü alındı. Her iki gruptaki her olguda 50 mm/sn hızında 2 mV amplitüdünde standart 12 derivasyon elektrokardiyografi (EKG) çekimleri ve periferik sinirlerde standart ileti çalışması yapıldı. QT ve JT intervali ölçüldü.

Bulgular: Bazet formülünden hıza göre düzeltilmiş QT (QTc) ve JT (JTc) intervalleri hesaplandı. Lepramatöz lepralı hastaların ortalama QT. JT, QTc, JTc, RR intervalı, QT. JT, QTc, JTc dispersiyon (d) değerleri (sırasıyla: 344±37 ms, 283±34 ms, 12±0.61 ms, 10±0.82 ıns. 760±140 ms, 80±33 ms. 66±29 ms, 3±1.4 ms ve 2.5±1.3 ms) kontrol grubundan (benzer olarak sırasıyla 372±27 ms, 296±29 ms, 13±0.83 ms, 10±0.73 ms, 811±125 ms, 30±11 ms, 28±12 ms, 1±0.37 ms ve 0.97±0.36 ms) anlamlı derecede uzamıştı (p<0.05). Lepralı grupta kontrol grubuna kıyasla median ve ulnar sinir motor ve duyusal distal latanslarında anlamlı uzama bulundu (p<0.05) fakat ventriküler dispersiyon değerleri ile korelasyon gözlenmedi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız lepralı hastalarda belirgin ventriküler dispersiyon artışı olduğunu göstermiş olup. EMG yapılamadığı durumlarda, ventriküler repolarizasyon parametrelerinin otonomik nöropatili hastalarda değerlendirilmesinin, ani konıplikasyonların gelişmesinin önlenmesinde yararlı olacağına inanıyoruz.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]