[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 062-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Santrifugal ve Roller Pompaların Hematolojik ve Klinik Sonuçlar Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Klinik Çalışma
Sedat GÜNDÖNER, Ramazan BACAKSIZ, İbrahim EKİNCİ, Halime ERKAN, Rıdvan KUŞOĞLU, Seher ALTUNSOY, Ersin ASİ, Ünal AYDIN
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amacımız, kalp cerrahisinde kullanılan santrifugal ve roller pompa başlıkların preoperatif ve postoperatif etkilerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bikaval kanülasyon ile kardiyopulmoner bypass uygulanan toplam 30 hasta dahil edildi. Hastalar santrifugal ve roller pompa kullanılan iki gruba randomize edildi. Her iki grup için hemogram ve kan gazı testlerinin değerlendirilmesi için preoperatif, postoperatif 2.saat, postoperatif 24.saat ve postoperatif 72.saat kan örnekleri alındı. Kan gazı örneklerinden ise laktat değerleri kayıt altına alındı. Her iki grup için kardi-yopulmoner bypass sonrası ve postoperatif 24.saat idrar çıkışları ve drenaj miktarları, yoğun bakım ekstübasyon ve kalış süreleri, hastanede kalış süreleri ve kullanılan kan ürünleri miktarları karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı, vücut yüzey alanı ve operatif verileri açısından gruplar arası fark gözlenmedi (p >0.05). Her iki grupta da mortalite gözlenmedi. Mortalite, hastane kalış süresi, yoğun bakım ünitesi kalış süresi ve ekstübasyon süresi açısından gruplar arası fark gözlemlenmedi (p >0.05). İntraoperatif laktat değerlerinin santrifugal pompa kullanılan grupta daha düşük seyrettiği ancak kross klemp sonrası 5. dakikada alınan laktat değerleri haricinde (p =0.048) istatistiksel anlamlı fark olmadığı gözlendi. İki grup arasında postoperatif 2. saat eritrosit değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edildi (p =0.009).

Sonuç: Çalışmamızda iki pompa başlığının etkileri konusunda kardiyopulmoner bypass sırası, postoperatif dönem, mortalite ve morbidite açısından belirgin bir farklılık bulunmamıştır. Santrifugal pompa başlıklarının da roller pompa başlıkları gibi güvenle kullanılabileceği kanaatindeyiz. Bununla beraber santrifugal başlığın temininin zor olması, ekstra maliyet gerektirmesi, roller başlığın ise sisteme entegre olması ve maliyet gerektirmemesi önemli bir detaydır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]