[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 776-778
[ English ]
İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİ İLE HIZLI İYİLEŞME GÖSTEREN BİR MİLLER FİSHER SENDROMU OLGUSU
Tahir YOLDAŞ, Remzi YİĞİTER, Serpil BULUT, Hızır ULVİ, Bülent MÜNGEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Akut başlayan oftalmopleji, arefleksi ve ataksi ile karakterize olan Miller-Fisher sendromu, Guillain-Barre sendromunun benign ve az görülen bir formdur.

Çift görme ve dengesizlik şikayeti ile başvuran 28 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde bilateral total oftalmopleji, fasial dipleji, gövde ataksisi ve arefleksi saptandı. Rutin kan tetikleri, kranial BT ve MRI normal olup, BOS muayenesinde albüminositolojik dissosiasyon, EMG de duysal nöropatiye uyan bulgular saptandı. Miller-Fisher sendromu tanısı alan hastaya 400 mg/kg/gün intravenöz immünglobulin (İVİG) 5 gün süreyle verildi. Tedavinin 3. günü klinik bulgularda düzelme başladı. 7. gün tüm klinik belirtiler kaybolmuştu. 14 gün sonraki EMG tetkiki tamamen normal bulundu.

İVİG tedavisi bu tür olgularda klasik tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili ve vazgeçilmez görünmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]