[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ulnar Arter Akımının ve Allen Testinin Radial Arter Greft Tercihine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Ekin İLKELİ1, Ali Cemal DÜZGÜN2, Ayhan UYSAL3
1Duzce State Hospıtal, Cardiovascular Department, Düzce, Türkiye
2SBÜ Ankara Training and Research Hospital, Cardiovascular Department, Ankara, Türkiye
3Faculty of Medicine, Fırat University, Cardiovascular Department, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu araştırma; koroner bypass cerrahisinde preoperatif ve postoperatif ulnar arter akımları ile preoperatif Allen testinin radial arter grefti kullanımındaki etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Koroner bypass cerrahisi uygulanan ve radial arterin greft olarak kullanıldığı 30 hastanın verilerini geriye dönük olarak inceledik. Koroner baypas ameliyatı öncesi ve sonrasında arteriyel Doppler ultrasonografi ve tüm hastalara ameliyat öncesi modifiye Bedford Allen testi yapılmıştı. Tüm hastalarda radial arter grefti kullanılmıştı. Postoperatif dönemde ulnar arter akımları 3. ve 6. ayda çekilen doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Ortama ulnar arter çapı ve akım hızları preoperatif doppler ultrasonografi değerleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Radial greft kullanımı sonrası ulnar arterin akım ve hız ölçümlerinde artış tespit edildi. Ortalama ulnar arter akımı 31±21 ml/dk'dan 46±32 ml/dk'ya, ortalama ulnar arter akım hızı 56±19 cm/sn'den 78±16 cm/sn'ye yükselmişti (p <0.005). Çalışma sonucunda postoperatif 3. ve 6. aylarda yapılan Doppler USG'de ulnar arter çap ve akımlarında artış saptandı. Postoperatif takiplerde elde iskemi görülmedi.

Sonuç: Koroner baypas cerrahisinde, radial arter grefti ile revaskülarizasyondan sonra kol iskemisini önlemek için ulnar arter Doppler ultrasonografi ve allen testi güvenilir bir seçenektir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]