[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 4, Sayfa(lar) 198-205
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
0-24 Ay Arası Çocuğu olan Ebeveynlerin Bağışıklama ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Gizem GÜNGÖR, Süleyman ERSOY, Emin PALA
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Anne babaların, çocukluk çağı aşı bilgi düzeyleri, çocuklarının aşılanma durumları ile bunları etkileyen faktörlerin tespit edilmesi, bağışıklama ile ilgili farkındalık kazandırmak ve bunun sonucunda çocuk aşılamasını artırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Prospektif kesitsel tanımlayıcı türde olan çalışmada, 12.05.2020-12.06.2020 tarihleri arasında, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği'ne başvuran ebeveynlere, çocukluk çağı aşıları hakkında, bilgi düzeylerini sorgulayan anket yüzyüze uygulandı. G*power 3.1.0 programı hesaplanan Power Analiz effect size 0.5; %5 anlamlılık düzeyinde %95 power için gereken örneklem sayısı 224 olarak bulundu Kesitsel analiz için SPSS yazılımı kullanıldı ve p <0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya 261 ebeveyn dahil edildi. Ebeveynlerin %58,1'i sağlık bakanlığı çocukluk dönemi aşılama takvimi hakkında bilgisi olduğunu, %62,4’ü de bilgiyi doktordan aldığını ifade etmiştir. Ebeveynlerin en sık bilgi sahibi olduğu aşılar sırasıyla hepatit B %58,2, kızamık %52,0, BCG %49,0 aşısıydı. Annelerin yaşları ve öğrenim seviyelerinin aşıların zamanında yaptırılma durumunu anlamlı olarak etkilediği gözlenmiştir (sırasıyla p =0,012 ve p =0,000). Babaların ise öğrenim seviyesinin aşıların zamanında yaptırılmasını etkilediği görülmüştür (p =0,006).

Sonuç: Çalışmamıza katılan ebeveynlerin çoğunluğunun aşılar ve aşı takvimi konusunda bilgi sahibi oldukları ve en önemli bilgi kaynaklarının başta hekimler olmak üzere sağlık kuruluşları olduğu görülmüştür. Katılımcılar arasında %0,8 oranında aşı reddine rastlanmış, %1,9'unun da aşı yaptırma noktasında tereddüd yaşadıkları gözlenmiştir. Sağlık kuruluşlarında, bağışıklama hakkında daha geniş bilgi verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]