[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 792-795
[ English ]
BİR YILLIK AKUT APENDİSİT SONUÇLARIMIZ
Kibar ÇEBİ
Numune Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, TRABZON

Amaç: Bu çalışmada, hastanemize 12 ay süresince karın ağrısı şikayeti ile müracaat eden, klinik ve labaratuvar olarak akut apandisit tanısı alan hastaların demografik özellikleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak-Aralık 2001 tarihleri arasındaki 12 aylık süre içinde hastanemize karın ağrısı nedeniyle başvurup akut apandisit ön tanısı konarak tedavi edilen 177 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların 102'si erkek 75'i kadın idi. Ameliyat bulgularına göre 11 kadın hastada jinekolojik patoloji saptandı. Olguların 24'ünde perforasyon, 2 olguda plastrone apandisit saptandı. Dokuz olguda gelişen posloperatif komplikasyonların dağılımı; 5 vakada yara enfeksiyonu, 3 olguda post operatif ileus, olguda da intraabdominal apse şeklinde idi.

Sonuç: Hastanemize karın ağrısı ile gelen ve akut apandisit tanısı konulan hastalar hızla değerlendirilerek tedavi idilmiş ve oluşabilecek komplikasyonlar en aza indirilmiştir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]