[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 234-237
[ English ]
SEPTAL CERRAHİ SONRASI UYGULANAN ANTERİOR NAZAL TAMPONUN NAZAL PASAJDA KALIŞ SÜRESİNİN İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ
Tufan ÇETİNKAYA
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Septal cerrahi sonrası hastayı en çok rahatsız eden durumlardan biri nazal tamponların varlığıdır. Postoperatif nazal tampon uygulamasının bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Bu çalışma postoperatif nazal tampon uygulama süresiyle hastanın bulgu ve şikayetleri arasında ilişki olup olmadığının saptanması amacıyla yapıldı. Çalışmaya septoplasti veya septorinoplasti yapılıp nazal tampon uygulanan 66 hasta alındı. Hastalar tamponların kalış süresine göre iki gruba ayrıldı. Birinci grupta tamponlar 48 saat, ikinci grupta 72 saat tutuldu. Bu sırada hastalar postoperatif kanama, ağrı, rahatsızlık hissi, ödem; yeniden tampon gereksinimi, septal hematom ve postoperatif birinci aydan sonra nazal obstrüksiyon, septal perforasyon, kurutlanma, sinesi ve aşırı nazal sekresyon açısından değerlendirildi. Tamponların boşaltılmasına kadar geçen sürede ikinci grupta rahatsızlık hissi açısından birinci gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (P<0.05). Tamponlar boşaltılırken ve postoperatif 1. ay sonundaki bulgular karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel bir fark olmadığı görüldü (P>0.05).

Bu bulgularla postoperatif nazal tamponları mümkün olduğunca kısa sürede boşaltmanın tercih edilmesi gereken bir uygulama olacağı düşüncesindeyiz.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]