[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-127
[ English ]
Transfüzyon Sonrası Gelişen Graft Versus Host Hastalığı Olgusu
Erdal KURTOĞLU1, Sevgi KAYA2, Onur URAL2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hematoloji BD, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD. KONYA

Transfüzyona bağlı akut graft versus host hastalığı (TB-GVHH) nadir görülen ancak sıklıkla ölümcül sonlanan bir hastalıktır. TB-GVHH genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda transfüzyon sonrası canlı kalan T lenfositlerinin alıcı vücuduna engrafte olması ile gerçekleşir. Çok nadir olarak bağışıklık sistemi normal olan kişilerde de görülebilir. Prematür yeni doğanlar, doğumsal veya edinsel immün yetmezliği olan hastalar ve immün sistemi baskılayıcı ilaç alan hastalar risk altındadırlar. Bunlara ek olarak immunokompetan bir hasta belirli bir HLA lokusu için heterozigot ise ve kan aldığı kişi bu HLA lokusu için homozigot ise TB-GVHH riski anlamlı olarak artar. Bu duruma sıklıkla kardiak operasyon geçiren hastalarda rastlanmaktadır.

By-pass sonrası öz oğullarından 3 ünite kan transfüzyonu yapılan 57 yaşında bayan hasta tüm vücudunu yaygın olarak tutan hiperemik maküler lezyonlar, ishal, ateş, cilt renginde sararma ve idrar renginde koyulaşma yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Hastaya transfüzyona bağlı graft versus host hastalığı tanısı konularak intravenöz metilprednizolon (1 g/gün) ve oral siklosporin (8 mg/kg/gün) uygulandı. Ancak yanıt alınamadı ve hasta exitus oldu.

Olgumuz kaçınılması gerektiği halde operasyon sonrasında birinci derecede yakın akrabalarından kan transfüzyonu yapılması sonucu ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan bir transfüzyona bağlı graft versus host hastalığı olgusu olduğu için sunulmuştur.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]