[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-097
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Endometriumun Benign, Premalign ve Malign Lezyonlarında Glut-1 ile Ki-67’nin Ayırıcı Tanıdaki Yeri
Adile Ferda DAĞLI, Mehmet Reşat ÖZERCAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Endometrium karsinomu, kadınlarda görülen karsinomlar arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Bu nedenle endometriumun premalign lezyonlarının erken tanısı üzerinde önemle durulmakta ve risk faktörleri ile prognozu etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda GLUT-1 ve Ki-67 immünohistokimyasal belirleyicilerin, endometriumun benign, premalign ve malign lezyonlarını ayırmadaki önemini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuarında tanı almış 20 proliferasyon fazı, 20 sekresyon fazı, 20 basit hiperplazi, 20 kompleks hiperplazi ve 20 endometrioid karsinom olmak üzere toplam 100 olguya immünohistokimyasal yöntemle GLUT-1 ve Ki-67 uygulandı. GLUT-1 için plasenta ve Ki-67 için tonsil dokusuna ait örnekler pozitif kontrol olarak kullanıldı. GLUT-1 ile membranöz boyanma ve Ki- 67 ile nükleer boyanma gösteren hücreler pozitif olarak değerlendirildi.

Bulgular: GLUT-1 boyanmasında şiddet ve yaygınlığın, proliferasyon fazı, sekresyon fazı ve hiperplazilere göre endometrioid karsinomda belirgin artış gösterdiği belirlendi. Ayrıca Ki-67 proliferasyon indeksinin (PI) de aynı şekilde, proliferasyon fazı (32.90±7.16), sekresyon fazı (16.64±9.01), basit hiperplazi (32.28±5.60) ve kompleks hiperplaziye (35.65±4.33) göre endometrioid karsinomda (47.96±5.84) belirgin artış gösterdiği saptandı. Aynı olgularda GLUT-1 pozitifliği ve Ki-67 PI arasındaki ilişki de anlamlı bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak endometriumun benign lezyonları ile premalign ve malign lezyonlarının ayırımında GLUT-1 pozitifliğinin ve Ki-67 PI’nin yardımcı olacağı kanısına varıldı.©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]