[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 160-162
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastaların Serum Lipit Düzeyleri
Arzu KAYA1, Ayhan KAMANLI1, Mahmut SAİTOĞLU1, Nevin İLHAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada miyofasiyal ağrı sendromu olan (MAS) hastaların serum lipit profilinin incelenmesi ve sağlıklı kontroller ile karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada MAS grubuna boyun, sırt ve omuz kaslarında karakteristik tetik noktaları ve referans bir zonda yansıyan ağrısı olan 38 MAS’lu hasta (34 K, 4 E) ve kontrol grubuna ise yaşları eşitlenmiş 42 sağlıklı olgu (38 K, 4 E) alındı. Olguların çoğu sedanter yaşayan ev hanımı bayanlardan oluşmaktaydı.

Bulgular: Gruplar arasında cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, vücut kitle indeksi, menopozal period ve sigara alışkanlığı açısından anlamlı bir fark yoktu. MAS’lu hastalar kontroller ile karşılaştırıldığında serum total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL ve VLDL seviyelerinde anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Sonuç olarak önceki çalışmaların aksine MAS’lu hastaların lipit seviyeleri ile kontroller arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Enflamatuar bir sürecin olmadığı MAS’nun dislipoproteinemi ile ilişkisini aydınlatmaya yönelik daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]