[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-047
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Katarakt Cerrahisinde Viskoelastik Maddeye Ba?l? Yükselen Göz ?çi Bas?nc?n?n Dü?ürülmesinde Korneal ?nsizyon Bölgesinden Viskoz Ön Kamara Mayisi Bo?alt?lmas?n?n Etkinli?i
Gürsoy ALAGÖZ, ?ahap KÜKNER, Didem SER?N, Serdal ÇELEB?, Ahmet YALÇIN
Bolu Üniversitesi Abant ?zzet Baysal T?p Fakültesi, Göz Hastal?klar? Anabilim Dal?, BOLU

Amaç: Fakoemülsifikasyon cerrahisi uygulanan ve cerrahi sonras? erken dönem de viskoelastik maddeye ba?l? G?B art??? olan olgularda, korneal kesinin arka duda??na bas?nç uygulayarak ön kamara içeri?ini bo?altman?n G?B'n? dü?ürmede ve semptomlar? düzeltmede ki etkinli?ini ara?t?rd?k.

Gereç ve Yöntem: Fakoemülsifikasyon sonras? 4. saatte viskoelastik maddeye ba?l? G?B 25 mmHg ve üzerinde olan ve artm?? G?B'na ba?l? ?ikâyeti bulunan 50 hasta çal??maya al?nd?. Biyomikroskop yard?m? ile korneal tünel kesisi arka duda??na kontrollü bir ?ekilde bas?nç uygulan?p ön kamara içeri?inin yara yerinden d??ar? ç?kmas? sa?land?.Tüm olgular?n cerrahiden bir gün önce, cerrahi sonras? 6. saatte, i?lemden sonra 15. dakika ve cerrahiden sonra 1., 3. ve 7. gün görme düzeyleri, G?B ölçümleri, korneal ödem ve a?r? derecelendirilmeleri yap?ld?.

Bulgular: Hastalar?n ameliyat öncesi 1.gün G?B'lar? ortalama 17,2±2,5 mmHg iken ameliyat sonras? 6. saatte 32,42±5,3 mmHg olarak tespit edildi. Ön kamara mayisinin bo?alt?lmas?ndan 15.dakika sonra ortalama G?B 8.50± 3,2 mmHg olarak ölçüldü. Cerrahi sonras? 1. gün 16,27±2,5 mmHg, 3. gün 16,20±1,8 mmHg, 7. gün 16,45±2,3 mmHg olarak tespit edildi. Olgular?n G?B'lar? cerrahi sonras? 6. saatte cerrahi öncesi 1. günkü de?erlerden ve i?lem öncesi de?erler de i?lem sonras?ndan anlaml? derecede yüksek olarak bulundu. Kesi yerinden ön kamara içeri?inin bo?alt?lmas?n?n katarakt cerrahisi sonras? erken dönem G?B yükselmesi ve artan G?B'n?n sebep oldu?u korneal ödem, görme azl??? ve göz a?r?s?n? ortadan kald?rmada h?zl?, güvenilir, etkin ve ucuz bir yöntem oldu?u görü?ündeyiz. ©2007, F?rat Üniversitesi, T?p Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]