[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spinal anestezide blok seviyesinin belirlenmesinde so?uk ve dokunma stimulasyonu
Azize BE?TA?1, Ömer Lütfi ERHAN2, Mehmet Nihat OKUDUCU3, Levent AVCI4, Mehmet Akif YA?AR1
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, ELAZI?
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, ELAZI?
3Sani Konuko?lu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini?i, GAZ?ANTEP
4Sarahatun Do?um ve Kad?n Hastal?klar? Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini?i, ELAZI?

Amaç: Spinal anesteziden sonra duyusal blo?un dermatomal seviyesini belirlemek için geleneksel olarak pinpirick testi kullan?l?r. Pinpirick testi invazif ve a?r?l? bir yöntemdir. Klinik pratikte rutin olarak kullan?lan invazif pinpirick uyar?s? ile nonivazif basit dokunma ve so?uk duyu kayb? testleriyle belirlenmi? duyusal blok dermatomal seviyelerini kar??la?t?rmay? amaçlad?k.

Gereç ve Yöntem: Alt abdominal veya alt ekstremite cerrahi geçiren, 32 yeti?kin erkek hasta (ASAI-II, 45±8 ya?lar?nda) bu randomize, prospektif çal??maya al?nd?. Oturur pozisyonda, 1 mg kg-1 %2'lik lidokainin 22 gauge i?ne ile L3-4 aral?ktan enjeksiyonuyla spinal anestezi gerçekle?tirildi. Spinal enjeksiyondan sonra 5. ve 20. dak.'da blok seviyeleri de?erlendirildi. Pinpirick için i?ne, dokunma duyusu için pamuk parças? ve so?uk duyusu için bir cerrahi eldiven parma??na konulan buz kullan?ld?.

Bulgular: Pinpirick duyu kayb?n?n dermatomal seviyesi ile dokunma veya so?uk duyu kayb?n?n dermatomal seviyeleri aras?nda 5. dak.'da anlaml? fark bulunmad?. Ancak, 20. dak'da dokunma duyu kayb?n?n dermatomal seviyesi pinpirick ve so?uk duyu kayb?n?n dermatomal seviyelerinden anlaml? derecede daha dü?üktü (p<0.05).

Sonuç: Spinal anestezide blok seviyesini de?erlendirmek için pinpirick testi yerine noninvazif dokunma duyu kayb? yöntemini kullanmak yararl? olabilir. ©2007, F?rat Üniversitesi, T?p Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]