[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-075
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Eritema Diskromikum Perstans Tan?l? ?ki Olguda Dapsona Yan?t?n De?erlendirilmesi
?eniz ERG?N1, Berna ?anl? ERDO?AN1, Deniz EVL?YAO?LU1, Ferda B?R2
1Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL?
22Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL?

Eritema diskromikum perstans (EDP), yüz, boyun, gövde ve ekstremitelerin proksimalinde, simetrik yerle?imli, kül renginde maküller ile seyirli, kronik bir pigmentasyon bozuklu?udur. Erken dönemde, izlenen eritemli, deriden hafif kabar?k aktif kenar bulunan gri-mavi maküller, geç dönemde kenarlar? belirgin olmayan gri-mavi maküller halini al?r. Etyolojisi aç?kl?k kazanmam?? hastal???n, çevresel toksinlere kar?? geli?en bir reaksiyon ya da pigmente alerjik kontakt dermatitin bir bulgusu olabilece?i öne sürülmü?tür. Ka??nt?, yanma, batma gibi belirgin yak?nmalar olu?turmayan hastal?k, kozmetik sorunlara neden olabilir. Tedavide, güne?ten korunma, kimyasal soyucu ajanlar, antibiyotikler, topikal ve sistemik steroidler, vitaminler etkisiz bulunurken, dapson ile ümit verici sonuçlar bildirilmektedir. Klini?imizde EDP tan?l? 38 ve 53 ya?lar?nda iki kad?n olgunun tedavisinde kullan?lan dapson etkisiz bulunmu?tur. Dapsonun, EDP??n erken ve geç dönem belirtileri üzerine etkisinin de?erlendirilmesi amac?yla plasebo kontrollü çal??malara gereksinim vard?r. ©2007, F?rat Üniversitesi, T?p Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]