[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dermatoloji Konsültasyonlar?n?n De?erlendirilmesi
Demet Ç?ÇEK
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal?, ELAZI?

Giri?: Bu çal??ma Dermatoloji konsültasyonu istenen olgular?n klinik özellikleri, konsültasyon s?ras?nda yap?lan incelemeler ve var?lan sonuçlar? de?erlendirmek amac?yla yap?ld?.

Gereç ve Yöntem: Be? ayl?k sürede farkl? kliniklerden konsülte edilen toplam 336 hasta prospektif olarak de?erlendirildi.

Bulgular: Konsültasyonlar en çok iç hastal?klar? (118), acil servis (37) ve gö?üs hastal?klar? (33) servislerinden istenilmi? olup, konsültanlar taraf?ndan en s?k tan? konulan hastal?klar enfeksiyonlar, ekzema, pruritus, ürtiker ve ilaç erüpsiyonlar?yd?. Hastalar?n %88? ine lokal tedavi, %43? üne sistemik tedavi ba?lan?rken %9.2? sine herhangi bir tedavi önerilmedi.

Sonuç: Dermatoloji d???ndaki kliniklerde s?k kar??la??lan deri hastal?klar? saptanmal? ve bu hastal?klara yönelik e?itim programlar? planlanmal?d?r. ©2007, F?rat Üniversitesi, T?p Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]