[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 256-260
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Formaldehit Nörotoksisitesine Bağlı Hipokampusta Gelişen Oksidatif Hasar ve Melatonin Hormonunun Koruyucu Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
İlter KUŞ1, İsmail ZARARSIZ1, Murat ÖGETÜRK1, H. Ramazan YILMAZ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, ISPARTA

Giriş: Bu çalışma, formaldehitin hipokampus üzerindeki nörotoksisitesinin ve bu toksisiteye karşı melatonin hormonunun koruyucu etkilerinin araştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: 21 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçan üç eşit gruba ayrıldı. Grup I’deki sıçanlar kontrol olarak kullanıldı. Grup II’deki hayvanlara gün aşırı olarak formaldehit enjeksiyonu yapıldı. Grup III’deki sıçanlara ise, formaldehit uygulaması ile birlikte günlük olarak melatonin enjekte edildi. İki haftalık deney süresi sonunda bütün sıçanlar dekapitasyon yöntemi ile öldürüldü. Daha sonra sıçanların beyin dokuları çıkartılarak, hipokampus doku örneklerinde süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktiviteleri ve malondialdehit (MDA) seviyeleri spektrofotometrik olarak belirlendi.

Bulgular: Formaldehit enjeksiyonu yapılan sıçanlara ait hipokampus doku örneklerindeki SOD ve GSH-Px aktivitelerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldığı, MDA düzeylerinin ise arttığı tespit edildi. Formaldehit enjeksiyonu ile birlikte melatonin uygulanan hayvanlarda, SOD ve GSH-Px enzim aktivitelerinde bir artışın meydana geldiği, MDA değerlerinde ise anlamlı bir düşüşün olduğu gözlendi.

Sonuç: Deneysel olarak yapılan bu çalışmada, formaldehitin hipokampus dokusunda oksidatif hasara neden olduğu ve bu hasarın melatonin uygulaması ile baskılandığı tespit edildi. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]