[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 279-283
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İlköğretim Öğrencilerinin Cep Telefonu, Bilgisayar, Televizyon Gibi Elektromanyetik Alan Oluşturan Cihazları Kullanım Sıklığı
S. Erhan DEVECİ1, Yasemin AÇIK1, Canan GÜLBAYRAK2, A. Ferda DEMİR3, Mustafa KARADAĞ1, Esra KOÇDEMİR3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü, İSTANBUL
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Giriş: Bu araştırma ilköğretim yaşı öğrencilerinin cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi elektromanyetik alan oluşturan cihazları kullanım sıklıklarını saptamak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Elazığ il merkezinde bulunan ilköğretim okullarının 4,5,6,7 ve 8’inci sınıflarında eğitim görmekte olan ve araştırmanın yapıldığı gün okulda bulunan öğrenciler araştırma kapsamına alındı. Böylece 6720 kisiye ulaşılarak direkt gözlem altında anket uygulandı.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalamaları 12.18±1.50 olup, %53.3’ü erkek, %46.7’si kız öğrenciydi. Öğrencilerin %25.9’u cep telefonu kullanıyordu. %11.0’ının kendine ait cep telefonu vardı ve bunların %22.9’u cep telefonunu sürekli yanında taşıdığını belirtti. Cep telefonu kullananların günlük ortalama konuşma süreleri 34.68±38.41 dakika idi. Öğrencilerin %59.3’ü bilgisayar kullandığını ifade etti. Bilgisayar kullananların %56.5’i bilgisayarı sadece oyun amaçlı kullandığını belirtti. Ortalama bilgisayar kullanım süreleri hafta içi 2.17±2.02, hafta sonu 2.68±2.39 saatti. Öğrencilerin %99.9’u televizyon izliyordu. Öğrencilerin ortalama televizyon izleme süreleri; hafta içi 5.87±5.83, hafta sonu ise 5.22±3.93 saatti. Cep telefonu kullananların kullanmayanlara göre; akciğer enfeksiyonu, vücutta kızarıklık ve kaşıntı şeklinde rahatsızlık, bel ve boyun ağrısı geçirdiklerini ifade etme oranları yüksekti. Yine bilgisayar kullananların kullanmayanlara göre akciğer enfeksiyonu geçirdiğini ifade etme oranı fazlaydı.

Sonuç: Elazığ il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin cep telefonu, televizyon ve bilgisayar gibi elektromanyetik alan oluşturan cihazları kullanım sıklıkları yüksekti. Bu nedenle elektromanyetik alan oluşturan cihazların çocuklar tarafından kullanımını sınırlandırmak amacıyla okul-ebeveyn işbirliği içerisinde eğitim programları oluşturulmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi,Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]