[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-023
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kayaklı- Koşucularda Dayanıklılık Egzersizlerinin Normoksi ve Hipoksi Koşullarında Maksimum Oksijen Tüketimi (MaxVO2) ve Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi
Ebru ÇETİN1, Mergül ÇOLAK2, Ulviye ATEŞOĞLU1
1Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ANKARA
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, ANKARA

Amaç: Kayaklı koşu sporcularında dayanıklılık egzersizlerinin, normoksi ve hipoksi koşullarında maksimum oksijen tüketimi (maxVO2) ve bazı solunum parametreleri üzerine etkisinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, ulusal ve uluslararası düzeyde kayaklı koşu yarışmalarına katılan, haftanın 6 günü submaksimal şiddette aerobik dayanıklılığı geliştirici egzersiz yapan 10 erkek ve 8 bayan toplam 18 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümler toplam üç kez ve ilki Ankara’da (856 m rakımda), ikincisi Erciyes Dağında (2220 m. rakımda) ilk gün, üçüncüsü de dağda kalınan 7. günde öğleden sonra, hep aynı saatlerde ve yemekten ortalama 3 saat kadar sonra gerçekleştirilmiştir. Ölçümler Kayseri Erciyes Kayak Merkezinde 2220 m yükseklikte, 4-6 ºC hava sıcaklığında yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 10.0 programı kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Yapılan istatistiksel analiz sonucunda; kız sporcuların üç ölçümü karşılaştırıldığında sadece maxVO2 değerlerinde 1. ve 2. ölçümler arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Erkek sporcularda, vital kapasite (VC) ve zorlu akım hızı (FEF 25-75) değerlerinde 1. ve 2. ölçümler arasında p<0.05 düzeyinde, maxVO2’de 1. ve 2. ölçümler arasında, VC, maksimal istemli solunum (MVV) ve 1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim (FEV1) değerlerinde ise 2. ve 3. ölçümleri arasında p<0.001 düzeyinde istatistiksel anlamlılık bulunmuştur. Cinsiyetler bakımından yapılan karşılaştırma sonucunda da 1. ölçümlerde zamanlı (zorlu) vital kapasite FVC, FEV1, MVV ve FEF 25-75 değerlerinde p<0.05 düzeyinde, 2. ölçümlerde VC, FVC, FEV1, FEV25-75 ve MVV değerlerinde p<0.001 düzeyinde, 3. ölçümlerde VC, FVC, FEV1 ve MVV parametrelerinde p<0.05 düzeyinde istatistiksel anlamlılık tespit edilmiştir.

Sonuç: Kayaklı koşu sporcularında dayanıklılık egzersizlerinin, normoksi ve hipoksi koşullarında maxVO2 ve bazı solunum parametreleri üzerine etkisinin olduğu tespit edilmiştir.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]