[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-170
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçan Serebellumunda Demirin İndüklediği Purkinje Hücre Kaybına Nikardipinin Koruyucu Etkisi: Stereolojik Bir Çalışma
Ramazan KOZAN1, M. Ömer BOSTANCI2, Fatih SEFİL2, Faruk BAĞIRICI2
1Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, HATAY
2Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, SAMSUN

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda, intraserebroventriküler (i.c.v.) olarak injekte edilen demirin indüklediği nörotoksisite üzerine bir kalsiyum kanal blokörü olan nikardipinin etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Hayvanlar kontrol, demir ve demir+nikardipin olmak üzere üç gruba ayrıldı. Demir ve demir+nikardipin grubuna i.c.v. olarak FeCl3, kontrol grubuna ise aynı hacimde salin verildi. Bütün hayvanlar operasyonu takiben on gün yaşatılırken bu esnada demir+nikardipin grubuna 10 mg/kg/gün dozunda nikardipin intraperitoneal olarak verildi. Onuncu günde, sıçanların tamamı intrakardiyak olarak perfüze edildi ve serebellum dokuları kresil violet ile boyandı. Serebellumda ortalama toplam Purkinje hücre sayıları optik parçalama sayım metodu kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: Hücre sayıları kontrol, demir ve demir+nikardipin gruplarında sırasıyla 317182±9667, 209002±7836 ve 265659±8291 olarak bulundu. Total Purkinje hücresi sayısı, demir ve demir+nikardipin gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha azdı (p<0.05). Ancak, demir ve demir+nikardipin karşılaştırıldığında, nikardipin demirin indüklediği Purkinje hücre kaybını anlamlı olarak önlediği bulundu (p<0.05).

Sonuç: Aşırı miktarda demirin sıçan serebellar Purkinje hücrelerine toksik etkisinin olduğu ve bu zararlı etkinin bir kalsiyum kanal blokörü olan nikardipin tarafından önlendiği sunulan çalışma ile ilk olarak gösterilmiştir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]