[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 239-242
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dağcılarda Yüksek Rakıma Maruz Kalmanın Bazı Serum Akut Faz Proteinleri Üzerine Etkisi
Abdulkadir YILDIRIM1, Yaşar Nuri ŞAHİN1, Hamdullah TURHAN1, İlhan ŞEN2, İbrahim KAPLAN1
1Atatürk Ünniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, ERZURUM

Amaç: Yüksek rakıma maruz kalma, akut dağ hastalığı, inflamatuar ve sindirim sistemi hastalıkları gibi çeşitli klinik durumlarla sıklıkla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı düşük rakımda yaşayan dağcılarda yüksek rakıma maruz kalmanın bazı serum akut faz proteinleri üzerine olan etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Erzurum Palandöken dağında 2600 m de kamp yapan 33 sağlıklı gönüllü (ortalama yaşları 26±8 yıl; ağırlıkları 70±13 kg) üzerinde yürütüldü. Kampın 1. ve 7. günlerinde açlık venöz kan örnekleri alındı. Serum C-reaktif protein, seruloplazmin, transferrin, prealbumin, α1-antitripsin ve lipoprotein (a) düzeyleri nefelometrik metotla ölçüldü.

Bulgular: Bazal değerlerle karşılaştırıldığında 7. gün serum örneklerinde ölçülen α1-antitripsin ve seruloplazmin düzeyleri anlamlı şekilde daha yüksek (p<0.001), lipoprotein (a) ve prealbumin düzeyleri daha düşüktü (p<0.001). C-reaktif protein konsantrasyonları 1. gün değerlerine göre 7. günde daha yüksekti fakat bu artış istatistiksel açıdan anlamsızdı. Transferrin düzeylerinde anlamlı bir farklılık gözlenmedi.

Sonuç: Dağcılarda yüksek rakımda bazı akut faz proteinlerinin serum konsantrasyonları değişmektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]