[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 247-250
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Özefagus Yabancı Cisimleri
Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, İsrafil ORHAN, Şinasi YALÇIN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Kliniğimizde özefagus yabancı cismi tanısıyla yatmış olan olguların değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 1999 ile Kasım 2007 tarihleri arasında kliniğimizde özefagus yabancı cismi tanısıyla yatarak tedavi gören olguların hastane kayıtları incelendi. Bu olguların dosyaları yaş, cinsiyet, yabancı cisim tipi, hastaneye başvurma süresi, yabancı cismin lokalizasyonu, uygulanan tedavi, semptom ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: Olguların en küçüğü 8 aylık, en büyüğü 75 yaşında olup 51’i (%67) erkek, 25’i (%33) kadın idi. %46’sı (n=35) 15 yaş ve altındaydı. Bu yaş grubunda çıkarılan yabancı cisimlerin %77’sini metal para oluşturuyordu. 15 yaş üzerindeki olgularda daha sıklıkla kemik ve et parçası saptandı. En sık yakınma hipersalivasyon (%47.3) idi. Disfaji (%27.6), batma hissi (%22.3), dispne (%2.6) diğer yakınmaları oluşturmaktaydı. Hastalarda operasyon sonrası dönemde komplikasyonla karşılaşılmadı.

Sonuç: Özefagus yabancı cisimlerinin erken tanısı, tedavisi ciddi ve hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlardan dolayı çok önemlidir. Rijit özefagoskopi günümüz koşullarında özefagus yabancı cisminin çıkarılması için en güvenilir yöntem olarak gözükmektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]