[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-011
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçan Serebellumunda Demir Nörotoksisitesine Karşı Vitamin E'nin Koruyucu Etkisi
Ramazan KOZAN1, M. Ömer BOSTANCI2, Bülent AYAS3, Ali ASLAN4, Faruk BAĞIRICI4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, HATAY
2Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Fizyoloji Anabilim Dalı, ÇORUM
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN

Amaç: Bu çalışmada, intraserebroventriküler olarak verilen demirin, sıçan serebellar Purkinje hücrelerinde oluşturduğu nörotoksisiteye karşı yağda çözülebilen güçlü bir antioksidan olan vitamin E'nin (α-tokoferol) etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Sıçanlar, kontrol, demir ve demir+vitamin E grupları olmak üzere üç gruba ayrıldı. Demir ve demir+vitamin E gruplarındaki sıçanlara intraserebroventriküler olarak demir (FeCl36H2O, 200 mM, 2.5 μl) verildi. Demir+vitamin E grubundaki sıçanlara operasyonu takiben on gün süreyle 100 mg/kg/gün dozunda vitamin E intraperitoneal olarak verildi. Onuncu günün sonunda, bütün gruplardaki hayvanlar intrakardiyak yolla perfüze edildikten sonra dekapite edildiler. Beyin dokuları çıkarılarak standart histolojik doku takibi uygulandı. Toplam Purkinje hücre sayıları tarafsız sayım metodu olan stereolojik yöntemle hesaplandı.

Bulgular: Ortalama toplam Purkinje hücre sayıları, kontrol grubunda 490584±13286; demir grubunda 331497±10764 ve demir+vitamin E grubunda 412118±15842 olarak bulundu. Demir ve demir+vitamin E grupları karşılaştırıldığında, vitamin E'nin demirin indüklediği Purkinje hücre kaybını %32.4'den %15.9'a düşürdüğü bulundu (p<0.01).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, vitamin E'nin sıçan serebellumunda demirin indüklediği Purkinje hücre kaybını dikkate değer ölçüde geri çevirdiğini gösterdi. Bu nöroprotektif etkinin, vitamin E'nin serbest radikaller üzerine antioksidan aktivitesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]