[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Özel Bir ?lkö?retim Okulu Ö?rencilerinde Beslenme Al??kanl?klar?n?n Ve Beden Kitle ?ndekslerinin De?erlendirilmesi
Ruhu?en KUTLU, Selma Ç?V?
Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Aile Hekimli?i Anabilim Dal?, KONYA

Amaç: Bu ara?t?rma özel bir ilkö?retim okulu ö?rencilerinde beslenme al??kanl?klar?n?n ve beden kitle indekslerinin de?erlendirilmesi amac? ile yap?lm??t?r.

Gereç ve Yöntem: Tan?mlay?c? tipteki bu ara?t?rma Abdullah Aymaz ?lkö?retim Okulu'nun 357 ö?rencisinde 10 Mart- 20 Nisan 2007 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilmi?tir. Ö?rencilerin antropometrik ölçümleri (vücut a??rl???, boy) yap?larak, ya?a ve cinse özgü beden kitle indeksleri (BK?) belirlendi.

Bulgular: 357 ö?rencinin 175'i (%49.0) k?z, 182'si (%51.0) erkekti ve 7-14 ya? grubunda idiler. Ö?rencilerin ortanca ya? de?eri 10 (min=7, max=14) idi. Ö?rencilerin %87.1'i (n=311) her gün kahvalt? yap?yordu, %93.0'? (n=332) ö?le yeme?ini, %94.9'u (n=339) ak?am yeme?ini muntazam yiyordu. Ö?rencilerin %62.5'i (n=223) süt ve yo?urdu, %56.9'u (n=203) peyniri, %87.4'ü (n=312) ekme?i, % 35.2'si (n=126) reçel-bal?, %63.0'? taze meyveyi her gün tüketiyordu. Tüm ya? gruplar?nda cinsiyetler aras? BK? ortalama de?erlerinde fark tespit edilemedi (p>0.05). 7 ve 9 ya??ndaki k?z ve erkeklerde, 10 ya? erkeklerde, 11 ve 12 ya? k?zlarda zay?fl?k yoktu. Zay?fl?k 14 ya? k?zlarda %13.3, fazla kiloluluk 7 ya? erkeklerde %33.3, obezite 10 ya? erkeklerde %20.0 ile en yüksek de?erlerde bulundu.

Sonuç: Bu çal??mada fazla kilolu olma ve obezite malnütrisyondan fazla bulunmu?tur. Okullarda ders programlar?nda beslenme ve ya?am al??kanl?klar?n?n düzenlenmesine önem verilmesi gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]