[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-027
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ'da Son 5 Yılda Kesilen Kasaplık Hayvanlarda Fasciolosis Sıklığı ve Ekonomik Önemi
Mustafa KAPLAN1, Serpil BAŞPINAR2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fak Parazitoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, ELAZIĞ

Amaç: Elazığ'da 2003-2007 yılları arasında kesilen kasaplık hayvanlarda görülen fasciolosisin sıklığının ve bu nedenle oluşan ekonomik kayıpların boyutunun araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Elazığ'da il merkezi ve ilçelerinde hizmet veren özel ve kamu kuruluşu 6 farklı kesimhanenin bildirdiği kayıtlar esas alınarak Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: 1 Ocak 2003-31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki beş yıl içinde kesilen koyunların %1.6'sında, keçilerin %0.8'inde ve sığırların %1.5'inde fasciolosis saptanmıştır. Fasciolosis nedeniyle oluşan toplam ekonomik kaybın kurum toptan satış fiyatlarına göre 75.64 YTL (veya 63.03 Amerikan doları) olduğu hesaplanmıştır.

Sonuç: Elazığ'da kesilen hayvanlarda fasciolosis görülme sıklığı önceki yıllara göre azalmış görülse de ekonomik kaybın artarak sürdüğü görülmüştür. Belirlenen fasciolosis görülme sıklığı ve ekonomik kayıpların boyutu Elazığ'da ileride yapılacak sistematik araştırmalar ile fasciolosisden korunma stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı kanısındayız.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]