[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir ?lkö?retim Okulu Birinci S?n?f Ö?rencilerinde Enterobius Vermicularis Taramas?
Ahmet ERENSOY, Salih KUK
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dal?, ELAZI?

Amaç: Ba??rsak parazitleri paraziter hastal?klar içinde günümüzde de önemini korumaktad?r. Enterobius vermicularis ise dünyada oldu?u kadar ülkemizde de yayg?n görülen ve önemli rahats?zl?klara neden olan bir parazittir. Bu çal??mada, ilimizde bir ilkö?retim okulunun birinci s?n?f?nda okuyan ö?rencilerde E. vermicularis taramas? ve yayg?nl??? etkileyen baz? faktörlerin ara?t?r?lmas? amaçlanm??t?r.

Gereç ve Yöntem: Çal??maya 84 (% 51.22)'u k?z, 80 (% 48.78)'i erkek 164 birinci s?n?f ö?rencisi kat?ld?.

Bulgular: Tek bir selefon bant uygulamas? ile 2 ö?rencide E. vermicularis bir ö?rencide ise Taenia spp. saptand?. E. vermicularis saptanmayan bir s?n?ftaki 22 ö?renciye ard???k üç adet selefon bant uygulamas? yap?ld? ve 2 ö?rencide E. vermicularis bulundu.

Sonuç: Bu çal??mada E. vermicularis'in oldu?u kadar Taenia spp.'n?n da çocuklar aras?nda görüldü?ü, bu nedenle gerekli önlemlerin al?nmas? gereklili?i ve E. vermicularis tan?s?nda tek bir selefon bant uygulamas?n?n yetersiz olabilece?i vurgulanm??t?r.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]