[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-166
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Baypasta İn-situ Safen Ven Grefti Hazırlanması İntimal Hasarı Azaltır mı?
Ali Vefa ÖZCAN1, Ferda BİR2, İbrahim GÖKŞİN1, Mustafa SAÇAR1, Gökhan ÖNEM1, Ahmet BALTALARLI1
1Pamukkale Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kınıklı/DENİZLİ, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kınıklı/DENİZLİ, Türkiye

Amaç: Koroner bypass cerrahisi (CABG) sırasında safen ven grefti hazırlanırken gerek cerrahi manüplasyonlara bağlı, gerekse organ banyosunda iskemik ortamda bekletilmeye bağlı intimal hasar oluşmaktadır. İn-situ teknik ile damar endotelinin iskemiden korunacağı ve intimal hasarın azalacağı öngörüsü ile prospektif bir çalışma planlandı.

Gereç ve Yöntemler: CABG yapılacak ardışık 40 hastadan hazırlanan safen ven grefti çalışmaya alındı. Yirmişer hastadan oluşan iki grup oluşturuldu. Grup-1�de geleneksel �açık cilt kesiği tekniğiyle� safen ven grefti hazırlandı ve papaverinli organ banyosunda 45 dk. bekletildi. Grup-2�de in-situ teknikle safen ven grefti hazırlandı ve etrafına papaverinli spanç sarılarak 45 dk. bekletildi. Histopatolojik değerlendirme için, greftlerin distal uç kısmından 1 cm�lik safen parçası alındı. Doku örnekleri hemotoksilin-eosin ile boyanarak ışık mikroskopisinde incelendi ve histopatolojik olarak skorlandı. İstatistiksel değerlendirmede ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: Her iki grupta da safen ven örneklerinden elde edilen patolojik hasar median skorları 2 bulundu ve istatistiksel fark saptanmadı (p = 0.987). Her iki grupta da hafif-orta derecede intimal desquamasyon saptandı.

Sonuç: İn-situ teknikle safen ven grefti hazırlama geleneksel açık cilt kesiği tekniğiyle hazırlamaya intimal hasar bakımından üstün değildir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]