[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 428-435
[ English ]
SIÇAN DORSAL KÖK GANGLİYON SİNİR HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE GLİBENKLAMİDİN ATP-DUYARLI POTASYUM KANALLARINA ETKİSİ
Erbil BOYDAK1, Ahmet AYAR2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik, Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji, Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç:Bu çalışmanın amacı glibenklamidin sıçan duyusal sinir hücre kültürlerinde ATP duyarlı K+, (K(ATP)), kanallarına etkilerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Yenidoğan Wistar sıçanları dekapite edildi ve dorsal kök gangliyonları (DKG) enzimatik ve mekanik işlemlerle izole edildi ve elektrofizyolojik kayıtlar için kullanılıncaya kadar 37°C'de %95 karbondioksit, %5 hava karışımı içeren nemli bir inkübatörde tutuldu. Patch kenetleme tekniğinin tüm hücre diyaliz akım ve voltaj kenetleme varyasyonları kullanılarak K(ATP) kanal akımları kayıt edildi.

Bulgular: Akım kenetleme deneylerinde, glikozsuz hücre dışı kayıt solüsyonu uygulamasına bağlı olarak membran hiperpolarizasyonu gözlendi. K(ATP) kanal aktivatörü diazoksid (100 µM) uygulanması da benzer şekilde bir membran hiperpolarizasyonu oluşturdu (ortalama -23±3.2 mili voltluk) ve glibenklamid (20 µM) bu membran hiperpolarizasyonlarını tamamen inhibe etti. Voltaj kenetleme deneylerinde hücrelere uygulanan diazoksid (100 µM) dışa yönelik membran akımlarını aktive etti ve bu aktivasyon glibenklamid (20 µM) uygulanmasıyla inhibe edildi (n=6).

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları sıçan DKG hücrelerinde glibenklamidin glikozsuz hücre dışı kayıt solüsyonu kullanılması veya diazoksitle aktive edilen K(ATP) kanal akımlarını blokladığını göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]