[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 4, Sayfa(lar) 260-263
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alt Ekstremite Variköz Venlerinde Cerrahi Tedavi
Ali RAHMAN1, Kadir Kaan ÖZSİN2, Ayhan UYSAL1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.BD, ELAZIĞ, Türkiye
2Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, KAHRAMANMARAŞ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik venöz yetmezlikli hastalarda cerrahi tedavinin sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2000 ile Ocak 2007 tarihleri arasında primer variköz ven cerrahisi uygulanan ardışık 100 hasta bu retrospektif çalışmaya alındı. Bu hastalar CEAP (klinik, etyolojik, anatomik ve patolojik) sınıflamasını da içeren klinik muayene, duplex ultarson ve bazı durumlarda venografik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yüz hastanın 66'i erkek (%66), 34'ü kadın, yaş ortalaması ise 34.79 (18-79) idi. Hastaların CEAP skorları C2 (%52.1), C2,3 (25.7), C2,4 (%7.1), C2,5 (%10.7) ve C5 (%4.3) bulundu. En sık gözlenen semptomlar ağrı, şişlik ve kramptı. Stripingle birlikte yüksek ven ligasyonuen sık kullanılan yöntemdi (%57.1). Açık subfasiyal perfaratör ligasyonu 21 ekstremitede (%15) ilave olarak uygulandı. Çalışmamızda duyu kaybı insidansı 13.6 ve nüks oranı %5.2'dir.

Sonuç: Venöz yetmezliğin cerrahi planlanması preoperatif olarak duplex ultrason yada venografiyle tam değerlendirmeye dayanmalı ve tedavi farklı reflü paternlerine göre kişiye özgü olarak belirlenmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]