[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-009
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Retinal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Rekombinant İL-11'in Retinal Dokuya Etkisi
Azat ALINAK1, Tamer DEMİR1, Burak TURGUT1, Nusret AKPOLAT2, Orhan AYDEMİR1, Nesrin DEMİR3
1Fırat Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Immunoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Bu çalışma guinea pig modelinde retinal iskemi-reperfüzyon (İ-R) hasarında retina üzerine Rekombinant İL-11 (rhİL-11)'in koruyucu etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 15 adet kobay randomize olarak her biri beş guinea pig içeren üç gruba ayrıldı: plasebo, sham ve tedavi (rhİL-11) grubu. Plasebo grubundaki kobaylara sadece günlük 0,1 cc salin solüsyonu intraperitoneal verildi. Her bir göze 90 dakika basınçla indüklenen iskemi peryodundan 1 saat önce ve 2 günlük reperfüzyon süreci boyunca sham grubundaki kobaylara günlük 0,1 cc salin solüsyonu ve tedavi grubundaki kobaylara ise günlük 5μg/kg rhİL-11 intraperitoneal olarak verildi. İkinci günün sonunda kobaylar sakrifiye edilerek tüm gruplardaki hayvanların her iki gözleri enüklee edilip retinaları histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Histopatolojik olarak incelenen retina kesitlerinde iç pleksiform tabakanın kalınlığı, rhİL-11 grubunda hem plasebo hem de sham grubuna göre anlamlı olarak farklı bulunmamıştır (sırasıyla p=1.000, p= 0.095). Ancak sham grubunda plasebo grubuna göre anlamlı olarak daha kalın ölçülmüştür (p=0.032). Retinanın iç tabakalarındaki (internal limitan membran ve iç pleksiform tabaka) polimorfonükleerlokosit (PMNL) infiltrasyonu, sham grubunda plasebo grubuna (p=0.012) ve rhİL-11 grubuna göre anlamlı artmış bulunurken (p=0.032), rhİL-11 grubunda plasebo grubuna göre anlamlı fark bulunamadı (p=0.189).

Sonuç: Çalışmamızda retinal İ-R hasarında retinal dokuyu koruyucu etki gösteren rhİL-11, retinal İ-R hasarının engellenmesinde potansiyel alternatif bir ajan olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]