[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 453-456
[ English ]
SIÇANLARDA AZOT PROTOKSİT'İN TESTESTERON ÜZERİNE ETKİSİ
M. Akif YAŞAR1, Tahsin YAYLA1, Ömer L. ERHAN1, Reşat ÖZERCAN2, Nevin İLHAN3, Levent AVCI1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Testisin endokrin fonksiyonunu Leydig hücreleri yapar ve testosteron salgılarlar. Deneysel çalışmalarda azot protoksitin (N2O) uygulanan zaman ve konsantrasyonla ilişkili olarak spermatogenez üzerine olumsuz etkileri gösterilmiştir. Çalışmamızda sıçanlara farklı sürelerde N2O uygulamasının testosteron düzeylerine etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Ellibeş adet Wistar albino cinsi sıçan özel olarak hazırlanan iki ayrı cam kafese kontrol ve çalışma grupları olarak yerleştirildi. Çalışma grupları; %20 O2 + %80 kuru hava gaz karışımının 30 gün süreyle uygulandığı kontrol (n=10), %10 N2O + %20 O2 + %70 kuru hava gaz karışımının 10 gün süreyle (8 saat/gün) uygulandığı Grup I (n=15), 20 gün süreyle uygulandığı Grup II (n=15) ve 30 gün süreyle uygulandığı Grup III (n=15) olmak üzere toplam 4 gruptan oluşmaktaydı.

Bulgular: Grup I, Grup II ve Grup III'e ait vücut ağırlıkları, testis ağırlıkları ve testosteron düzeyleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Çalışmamızda serum testesteron seviyelerinde değişiklik görülmemiştir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]