[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 466-471
[ English ]
LİPOPROTEİN(A) İLE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNİN KORONER KALP HASTALARINDA ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Gürkan ÇIKIM, Süleyman AYDIN, Nermin KILIÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya, Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç:Bu çalışmada oksidan stresin arttığı durumlarda düzeyi yükselen ve lipid peroksidasyonunun son ürünlerinden olan malondialdehid (MDA) ile koroner kalp hastalığının (KKH) gelişiminde önemli bir risk faktörü olan lipoprotein(a) [Lp(a)] arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: KKH'ları I ve II olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Grup I'de Lp(a) düzeyleri yüksek (>30 mg/dl) 35 hasta ile grup II'de Lp(a) düzeyleri (<30 mg/dl) normal 33 hasta olmak üzere toplam 68 hastada ve kontrol olarak alınan 24 sağlıklı kişide (Grup III) araştırma yapılmıştır.

Bulgular: Lp(a) düzeyleri yüksek olan Grup I ile sağlıklı kontrol grubu olan Grup III karşılaştırıldığında serum MDA düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.05). Grup II ile Grup III karşılaştırıldığında serum MDA düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık saptanamazken (p>0.05) KKH olan grup (grup I+II) ile grup III deki sağlıklı kişilerin serum MDA ve Lp(a) düzeyleri karşılaştırıldığında yine anlamlı bir farklılığın mevcudiyeti tespit edilmiştir.

Sonuç olarak koroner kalp hastalığı riski altında bulunan kişilerin Lp(a) ile MDA düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç: Serbest radikallerin zararlı etkilerini kontrol altına almak için KKH'da tedavi programına antioksidan ilaçların ve besinlerin eklenmesi gerekmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]