[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ptozisli Olgularda Frontal Askı Cerrahisinde Politetrafloroetilen ve Silikon Askı Materyalleri Sonuçları
Nagehan BİLİR1, Tamer DEMİR1, Sermal ARSLAN2
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Kliniğimizde frontal askı cerrahisi uygulanan hastalarda, askı materyali olarak silikon ve polytetrafloroetilen materyalleri kullanılan hastaların sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız Şubat 2005 Şubat 2007 tarihleri arasında frontal askı cerrahisi uygulanan ptozisli 20 hastanın 24 göz kapağını içermektedir. Ameliyat sonrasında kapak konturları düzgün olan ve tam düzelme sağlanan olgular ile 1mm altında rezidüel ptozisi olanlar başarılı olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 20 hastadan 16'sında konjenital ptozis, 3'ünde envolusyonel ptozis, 1'inde 3.sinir felcine bağlı ptozis mevcuttu. Olguların 4'ü (%20) kadın, 16'sı (%80) erkek idi. Yaşları 5 ile 70 arasında değişiyordu. Yaş ortalaması 13,1±8,2 idi. 10 göze politetrafloroetilen materyal, 14 göze silikon çubuk materyal ile askı cerrahisi uygulandı. Hastaların ortalama takip süreleri 7,9 ay (2-36 ay) olarak ölçüldü. Bu süre içerisinde 5 hastanın 7 göz kapağında postoperatif komplikasyonlar nedeniyle ikinci cerrahi operasyon yapıldı. Bunların 3'ünde silikon çubuk kullanılmıştı ve az düzelme mevcuttu, diğer 4 hastada ise doku erozyonları ve sütür materyaline karşı aşırı inflamasyon gelişti. Bu hastalardan 3'ünde silikon çubuk, birinde ise politetrafloroetilen materyal kullanıldı. İkinci cerrahi operasyon sonucunda bütün olgularda ptozisde düzelme gözlemlendi.

Sonuç: Ptozisli olgularda frontal askı cerrahisinde, politetrafloroetilen askı materyali ile silikon askı materyali karşılaştırıldığında; politetrafloroetilen askı materyalinin daha az doku erozyonu, inflamatuar yanıt ve granülom oluşturması nedeniyle, postoperatif komplikasyonlarının daha az olduğu tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]