[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 076-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağ Medyolateral Epizyotomi Vakalarında Ağrı Kesici Olarak Tenoksikam ile Parasetamolün Karşılaştırılması
Ekrem SAPMAZ 1, Aygen ÇELİK ALTUNGÜL2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Sağ medyolateral epizyotomi sonucu ortaya çıkan ağrı üzerine tenoksikam süpozituar ile parasetamol tablet kullanımının etkilerinin karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Sağ medyolateral epizyotomi ile doğum yaptırılan 66 hasta,randomize, prospektif, tek kör olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1 (n=33): Tenoksikam süpozituar ve plasebo tablet, Grup 2 (n=33): parasetamol tablet ve plasebo süpozituar grubu. Epizyotomi tamirini takiben Grup 1’deki hastalara rektal yoldan 40 mg’lık tenoksikam süpozituar ve 3x1 plasebo tablet/po, Grup 2’deki hastalara ise 3x1 parasetamol 500 mg tablet/po ve plasebo süpozituar başlandı. Birinci ve 24. saatlerde Verbal rating skala (VRS) ve vizüel analog skala (VAS) kullanılarak ağrıları değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde X2,Student T, Mann Whitney U ve Wilcoxon Rank testleri kullanıldı (p<0.05). VRS ile VAS arasında Sperman bağıntı analizi yapıldı (rs, n, p).

Bulgular: Sağ medyolateral epizyotomi ağrısı üzerine, Teoksikam süpozituar kullanımı parasetamol tablet kullanımından daha etkili bulundu. Grup 1’de 1. saat VRS (3±0.5 puan), VAS (6±1.1 puan) iken Grup 2’de VRS (3.4±0.5 puan) VAS (6.8±0.8 puan) olup aralarında anlamlı fark bulundu (p<0.05, Mann Whitney U test). G1’de 24. saatteki VRS (1.2±0.4 puan), VAS (2.3±0.8 puan) iken G2’de VRS (2±0 puan) VAS (4±0.2 puan) olup aralarında anlamlı fark bulundu (p<0.05, Mann Whitney U test). Grup 1 ve Grup 2’de 1. ve 24. saat ağrı skorları anlamlı olarak azalmıştı (p<0.05, Wilcoxon Rank test). 1. ve 24. saat VRS ile VAS arasında yapılan Sperman bağıntı analizinde olumlu yönde bağıntı tespit edildi (rs =0.85, n=66, p=0.00).

Sonuç: Sağ medyolateral epizyotomi ağrılarının azaltılmasında her iki ilaçta etkili bulundu. Ancak tenoksikam süpozituar kullanımı parasetamol tablet kullanımından daha etkili olduğu için tercih edilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]