[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 148-152
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fertil ve İmplantasyon Başarısızlığı Olan İnfertil Kadınlarda Endometrial Doku Ko-kültürlerinin Karşılaştırılması
Leyla BAHAR1, Semra KAHRAMAN2, Tülin BAYKAL3, Bora REŞİTOĞLU4
1Mersin Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mersin, Türkiye
2Memorial Hastanesi, Yardımcı Üreme Teknikleri & Genetik Merkezi, İstanbul, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: İmplantasyon başarısızlığı, in vitro fertilizasyon (IVF) uygulamalarında başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada, fertil kadınların ve daha önceki IVF uygulamalarında implantasyon başarısızlığı olan infertil kadınların, endometrial ko-kültürlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya fertil on kadın ve Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı (TİB) olan onyedi kadın dahil edildi, endometriyumlarından biyopsi örnekleri alındı. Endometrial örneklere monolayer ko-kültür tekniği uygulandı. Fertil ve TİB grubu bireylerin endometrial ko-kültüründe gland ve stromal hücreler invert mikroskopla değerlendirildi ve istatiksel analizi yapıldı.

Bulgular: Fertil ve TİB grubu kadınların endometrial ko-kültürleri mikroskobik olarak karşılaştırıldı. Gland ve stromal hücrelerin gelişimi açısından morfolojik farklar gözlendi. Fertil grupta endometrial ko-kültür hücrelerinin gelişimi TİB grubundan daha iyiydi. TİB grubu hücreler, daha az gelişmişti ve daha az sayıya sahipti. Kantitatif açıdan TİB grubu hücrelerinin gelişimi daha azdı. Fertil ve TİB grubunda gland ve stromal hücrelerin karşılaştırılması sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tesbit edildi.

Sonuç: Fertil ve TİB olan kadınların endometrial ko-kültürleri karşılaştırıldığında sadece morfolojik olarak değil ayrıca istatistiksel açıdan da anlamlı fark tesbit edilmiştir. Ancak, endometrial ko-kültür uygulamalarının, TİB hastalarında implantasyon oranlarını arttırdığı belirtilmektedir. O halde, implantasyonu ve embriyo gelişim kalitesini artıran moleküler mekanizmaların açıklanmasını sağlayacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]