[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 511-516
[ English ]
EGZERSİZİN GÖRSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER ÜZERİNE ETKİLERİ
Recep ÖZMERDİVENLİ1, Serpil BULUT2, Hale BAYAR1
1Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmanın amacı; akut ve kronik egzersizin görsel uyarılmış potansiyel (GUP) yanıtları üzerine vücut ısısı artışından bağımsız fizyolojik bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grupları 9 kız ve 7 erkek voleybolcudan, kontrol grupları aktif olarak sporla ilgilenmeyen 9 kız 7 erkek öğrenciden oluştu. Egzersiz yaptırılan grupların egzersiz öncesi ve sonrası N75, P100 ve N145 latans ve amplitütleri ölçüldü.

Bulgular: Sporcu kızların sedanter kızlara göre egzersiz öncesi sol N145 latans ve amplitütleri, sporcu erkeklerin sedanter erkeklerden egzersiz öncesi sol P100 amplitütleri anlamlı derecede küçük bulundu. (p< 0.05). Sedanter kızlarda sağ göz N145 latansında egzersiz öncesi ve sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0.05).

Sonuç: Bu çalışma; akut ve düzenli egzersizin GUP yanıtlarını etkilediği görüşünü desteklemektedir. Egzersiz öncesi P100 amplitütlerinin sporcularda daha küçük olması ise hızlı görsel aktivite gerektiren antrenman tiplerinin santral sinir sistemi üzerine etkisi ile açıklanabilir. Sporcuların performanslarının belirlenmesinde de görsel uyarılmış potansiyeller nörofizyolojik bir kriter olarak kullanılabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]