[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 201-205
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Arter Kalsiyum Skor İndeksi ile Karotis ve Yüzeyel Femoral Arterlerin İntima Media Kalınlıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Eşref Cem VARDI2, Zülkif BOZGEYİK1, Ahmed Kürşad POYRAZ1, Mehmet Ruhi ONUR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Agatston skorlama sistemine göre yapılan koroner arter kalsiyum indeksi ile karotis ve yüzeyel femoral arterlerin intima-media kalınlık (İMK)'ları arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya koroner çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) yapılmış 75 hasta dahil edildi. Koroner arter kalsiyum skorları iş istasyonu kullanılarak hesaplandı. Kalsiyum skoru hesaplanırken Agatston'un kalsiyum skorlaması kullanıldı. Daha sonra bu hastaların bilateral karotis ve süperfisyal femoral arter İMK'ları B-mode ultrasonografi kullanılarak ölçüldü. Tüm olgular Agatston'un kalsiyum skorlama sistemine göre üç gruba ayrıldı. Agatston kalsiyum skoru sıfır olan 25 olgu 1. grubu, kalsiyum skoru 1-100 arası olan 25 olgu 2. grubu ve kalsiyum skoru 101 ve üzeri olan 25 olgu 3. grubu oluşturdu. Verilerin istatistiksel analizi için OneWay Anova ve t-test kullanıldı. Post Hoc test olarak Tukey HSD test kullanıldı ve p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Karotis arter ve süperfisial femoral arter İMK ile koroner arter kalsiyum skor indeksi arasında anlamlı ilişki saptanmış olup; kalsiyum skoru arttıkça İMK' ların da arttığı izlendi.

Sonuç: Karotis arter ve süperfisial femoral arter İMK ile koroner arter kalsiyum skor indeksi arasında anlamlı ilişki mevcuttu. Bunun yanı sıra çok sık incelenmese bile yüzeyel femoral arterlerden yapılan İMK ölçümlerinin de karotid arterlerden yapılan İMK ölçümü kadar güvenilir sonuçlar vereceğini düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]